Všeobecne záväzné nariadenie č. 70

O dani za užívanie verejného priestranstva

Informácie

Vyhlásené (platné): 10.12.2004
Účinné: 01.01.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 472,79 KB Text VZN č.70
2. RTF 44,08 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 3.2.2006
3. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k uzn.736/2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane
4. RTF 70,48 KB Úplné znenie VZN č. 70 zverejnené 28.4.2009
5. ZIP 24,46 KB Príloha č.1 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Oznámenie o vzniku/zániku daň. povinnosti k dani za užívanie verej. priest.
6. RTF 37,83 KB Príloha č.2 k úpl. zneniu VZN č.70 z 28.4.2009 Zoznam ulíc, na ktorých sú verej. priestranstvá na účely dane