Prejsť na obsah

Zasadnutie: 16

9. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 07.12.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

9. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. decembra 2004 ( utorok ) od 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".


Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 23,01 KB Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. ZIP 23,17 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva - za parkovanie PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
3. ZIP 15,16 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnej dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
4. ZIP 18,43 KB Návrh VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
5. ZIP 23,58 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
6. ZIP 21,24 KB Návrh VZN mesta Košice o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 21,26 KB Návrh na zmeny a doplnenie Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 562,42 KB Ošetrenie kurzových a úrokových rizík konzorcionálneho úveru poskytnutého mestu Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
9. ZIP 5,7 KB p. Bernát, riaditeľ MMK PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora