Všeobecne záväzné nariadenie č. 168

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice