Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. zasadnutie

Informácie

Dátum konania: 13.06.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 426 - 491
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. júna 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 2,31 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
2. ZIP 796,26 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 14.03.2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,74 MB Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN mesta Košice č. 157 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 1,05 MB Územný plán zóny Košice – Rozália, ZADANIE PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 3,54 MB Návrh zadania pre Územný plán zóny Košice - Slivník PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 916,12 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica Sajkov PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 1,09 MB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunál. odpadmi) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 445,81 KB Návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 82,85 KB
ZIP 5,92 MB
Záverečný účet mesta Košice za rok 2015 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 1,67 MB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 82,85 KB
ZIP 13,55 MB
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 499,93 KB Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 252,18 KB Návrh na delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 248,4 KB Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 449,45 KB Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 314,28 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špec. základná škola pre deti s Aspergerovým syndrómom PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 317,08 KB Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub Forresta Gumpa, n. o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 315,47 KB Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokat. eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 653,77 KB Návrh na zrušenie časti uzn. MZ 259 z 30.10.2003, odňatie časti zvereného neh.maj. mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8, Košice zo správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice, rozhodnutie o prebytočnosti majetku PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 262,93 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 262,63 KB Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Ulica Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 261,96 KB Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy Dolina 43, Košice a jej súčasti PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. zasadnutia MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 225,37 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ... PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
25. ZIP 810,29 KB Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
26. ZIP 710,75 KB Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
27. ZIP 800,73 KB Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
28. ZIP 1,51 MB Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
29. ZIP 395,16 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
30. ZIP 771,81 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
31. ZIP 589,29 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
32. ZIP 658,05 KB Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
33. ZIP 575,96 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
34. ZIP 795,09 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
35. ZIP 285,58 KB Prenájom hospodárskych budov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu a poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
36. ZIP 728,68 KB Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
37. ZIP 694,51 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
38. ZIP 1,05 MB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
39. ZIP 414,88 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016 PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
40. ZIP 1,02 MB Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
41. ZIP 1,2 MB Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
42. ZIP 944,29 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
43. ZIP 920,13 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre M. K., rod. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
44. ZIP 999,99 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
45. ZIP 1,67 MB Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
46. ZIP 1,69 MB Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
47. ZIP 1,53 MB Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
48. ZIP 2 MB Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
49. ZIP 894,46 KB Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
50. ZIP 870,47 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
51. ZIP 342,45 KB Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
52. ZIP 693,79 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. G. S. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
53. ZIP 854,05 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre p. T. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
54. ZIP 871,26 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. U. a manželku D. U. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
55. ZIP 1,11 MB Prevod pozemku v k. ú. Brody pre L. M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
56. ZIP 1,01 MB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre S. M. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
57. ZIP 787,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P. L. a Ing. K. L. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
58. ZIP 879,39 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Petruško, námestník primátora
59. ZIP 1,36 MB Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
60. ZIP 1,17 MB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
61. ZIP 664,79 KB Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 – neuplatnenie si predkupného práva PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
62. --- Interpelácie poslancov MZ
63. --- Dopyty poslancov MZ
64. --- Rôzne
65. --- Záver