Všeobecne záväzné nariadenie č. 99

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice