Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční
dňa 13. - 14. decembra 2007 (štvrtok, piatok) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu :
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 64,73 KB Informácia o plnení uznesení od VIII. (mimoriadneho) rokovania MZ v Košiciach a prehľad o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 165,17 KB Správa o činnosti mestskej polície od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 51,49 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené IX. rokovaní MZ dňa 25.10.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
6. ZIP 138,61 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.09.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 51,59 KB Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 835,71 KB Návrh rozpočtu mesta Košice na roky 2008 – 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 37,37 KB Návrh VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Košice (nariadenie o komunálnych odpadoch) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. ZIP 36,57 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice (nariadenie o poplatku za komunálne odpady) PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta
11. ZIP 28,91 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniac PREDKLADÁ: Knapík, primátor mesta
12. ZIP 18,41 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
13. ZIP 18,64 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 85 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva (nariadenie o dani za parkovanie) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
14. ZIP 35,62 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. ZIP 1,04 MB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2007, lokality - Stará sečovská - Kankord, Šaca – Buzinská, Ferrocentrum PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
16. ZIP 886,66 KB Petícia „Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú činnosť na sídlisku Ťahanovce“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
17. --- Správa o činnosti obchodnej spoločnosti MFK, a.s. k 30.9.2007 a Doplnenie Správy o činnosti obchodnej spoločnosti MFK, a.s. k 31.8.2007 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
18. ZIP 31,95 KB Správa o činnosti združenia CASSOVIAINFO PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
19. ZIP 47,7 KB Účasť mesta Košice v organizácii Eurocities – doplnená informácia PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
20. ZIP 42,73 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
21. ZIP 134,81 KB Koncepcia politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
22. ZIP 28,94 KB Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 457 zo dňa 24. a 25. júna 2004 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
23. ZIP 28,19 KB Návrh na opravu uznesenia MZ č. 228 zo VII. rokovania MZ dňa 30.8.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
24. ZIP 37,15 KB Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 228 zo dňa 30.8.2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
25. ZIP 73,03 KB Návrh Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
26. ZIP 17,96 KB Prijatie nehnuteľnosti – únikové oceľové schodisko – darované Mestu Košice od darcu U.S.Steel Košice, s.r.o PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 32,53 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní MZ na I. polrok r. 2008 PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
28. --- Interpelácie poslancov MZ
29. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
30. ZIP 1,83 MB Zverenie nehnuteľnosti do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 27,23 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZOO Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 14,78 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 245 zo dňa 11.9.2007 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
33. ZIP 16,17 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MADA Slovakia, s.r.o. na ul. Hlavná 3 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
34. ZIP 666,62 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre TOMMI Košice, spol. s.r.o na ul. Hlavná 13 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
35. ZIP 762,47 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre D.D.PEZOLT-PVD na ul. Hlavná 25 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
36. ZIP 626,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre KARTÁGO TOURS, a.s. na ul. Hlavná 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
37. ZIP 654,47 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MIPEL, a.s. na ul. Hlavná 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 891,9 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre MONITOR M, spol. s.r.o., na ul. Hlavná 115 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
39. ZIP 15,38 KB Kúpna cena alikvotnej časti pozemku pre vlastníkov bytov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
40. ZIP 3,3 MB Odpredaj voľných bytov na ul. Buzulucká 22 a Postupimská 2 v Košiciach formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p.Vargovčák, námestník primátora
41. ZIP 2,39 MB Odpredaj voľného bytu na ul. Ľudová 16 v Košiciach formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p.Vargovčák, námestník primátora
42. ZIP 27,74 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 899,97 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Furča pre K.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 968,44 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku na Bukoveckej ulici v k.ú. Jazero pre Telovýchovnú jednotu Lokomotíva Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 1,61 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku na výstavbu garáže na Šoltésovej ulici formou verejnej dražby, resp. obchodnou verejnou súťažou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 699,31 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto pre R.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
47. ZIP 395,22 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a hospodárskych budov v k.ú. Malá Lodina formou verejnej dražby resp. obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
48. ZIP 859,62 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Nižná úvrať do podielového spoluvlastníctva pre S?P Slovakia, s.r.o. v podiele 2/3 z celku a Žilinskú aukčnú, a.s. v podiele 1/3 z celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
49. ZIP 516,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ľ.H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
50. ZIP 328,52 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre MEDILEN, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
51. ZIP 811,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. S.K. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
52. ZIP 1,3 MB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. J.Z. a manželku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 1008,92 KB Zámena pozemkov v k.ú. Stredné mesto s Východoslovenskou energetikou a.s. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 610,38 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa pre R.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 441,56 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. J.K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 650,02 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Terasa pre I.S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 1,47 MB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a budovy bývalej ZŠ na Opatovskej ceste č. 137 v k.ú. Vyšné Opátskej pre MČ Košice – Vyšné Opátske PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 853,75 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Železiarne pre INGOS, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. --- Rôzne
60. --- Záver