Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 236

VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Šaca, IBV Kaštieľ“

Informácie

Vyhlásené (platné): 28.11.2022
Účinné: 13.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty

1. PDF 788,09 KB Text VZN č. 236
2. PDF 480,19 KB Príloha č. 1a Záväzná časť
3. PDF 439,83 KB Príloha č. 1b Schéma záväzných častí a verejno-prospešných stavieb
4. PDF 270,85 KB Príloha č. 2 Výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy
5. PDF 235,76 KB Príloha č. 3 Výkres č. 3 – Technická infraštruktúra
6. PDF 411,57 KB Príloha č. 4 Výkres č. 4 – Regulačný návrh
7. PDF 206,04 KB Príloha č. 5 Výkres č. 5 – Doložka civilnej ochrany