Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 51

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Lorinčík

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 375,22 KB Text VZN č. 51
2. RTF 2,87 MB Príloha č.1 k uzn.1251/2010 Regulatívy územného rozvoja
3. PDF 480,08 KB Príloha č.2 k uzn.1251/2010, výkres č.2 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Plán priest. usporiadania, riešenie dopravy
4. PDF 319,8 KB Príloha č.3 k uzn.1251/2010, výkres č.3 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Vodné hospodárstvo
5. PDF 261,34 KB Príloha č.3 k uzn.1251/2010, výkres č.4 ZaD ÚPN-Z Lorinčík - Energetika, plyn
6. RTF 149,54 KB Príloha č.1 k uzn. 465/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja
7. PDF 1,61 MB Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokalita 7.1
8. PDF 2,82 MB Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokalita 7.2
9. ZIP 3,05 MB Príloha č.2 k uzn. 465/2012 Komplexný urbanistický návrh - lokality 7.3 a 7.4
10. PDF 1,24 MB Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokalita 7.1
11. PDF 2,2 MB Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokalita 7.2
12. ZIP 2,62 MB Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 3 - Vodné hospodárstvo, lokality 7.3 a7.4
13. ZIP 3,15 MB Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 4 - Energetika, lokality 7.1 a 7.2
14. ZIP 2,39 MB Príloha č.3 k uzn. 465/2012 Výkres 4 - Energetika, lokality 7.3 a 7.4
15. RTF 56,56 KB Príloha č.1 k uzn. 806/2013 Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja
16. PDF 2,26 MB Príloha č.2 k uzn. 806/2013 Výkres 2 - Vodné hospodárstvo
17. PDF 1,79 MB Príloha č.4 k uzn. 806/2013 Výkres 3 - Riešenie dopravy
18. PDF 1,73 MB Príloha č.1 k uzn. 711/2021 - Textová časť Záväzná časť ÚPN-Z Lorinčík /úplné znenie/
19. ZIP 6,87 MB Príloha č.2 k uzn. 711/2021 Výkres č.2 - Komplexný urbanistický návrh
20. ZIP 4,85 MB Príloha č.3 k uzn. 711/2021 Výkres č.3 - Vodovod a kanalizácia
21. ZIP 4,59 MB Príloha č.4 k uzn. 711/2021 Výkres č.4 - Elektrifikácia a plynofikácia
22. PDF 4,04 MB Príloha č.5 k uzn. 711/2021 Výkres č.5 - Regulačný výkres