Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2019/00310

Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice

ZRUŠENÉ

05.05.2021 11:19

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.10.2019 13:23 - 15.11.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Spracovanie urbanisticko-historického výskumu a dokumentácie z vykonaného výskumu lokality Kasárenské námestie Košice
Číslo spisu VO MK/C/2019/00310
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 000,00 EUR
Hlavný CPV 71420000-8 Územné architektonické služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Cieľom urbanisticko-historického výskumu je dôkladne vyhodnotiť pamiatkové hodnoty tejto časti historického jadra mesta, rozsah, stav ich zachovania a súčasne stanoviť aj návrh požiadaviek na ochranu, obnovu a prezentovanie tejto lokality. Výskum bude slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie architektonického, urbanistického a dopravného riešenia Kasárenského námestia, vo väzbe na okolitú uličnú sieť, novovzniknutý komplex Mlynskej bašty, opätovne sprevádzkované kino Úsmev, bývalý OD Prior a ďalšie štruktúry spadajúce do predmetného územia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH