Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/22842

Veterinárna asanačná služba –zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.11.2022 10:31 - 30.11.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Veterinárna asanačná služba –zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice
Číslo spisu VO MK/A/2022/22842
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 118 000,00 EUR
Hlavný CPV 85200000-1 Veterinárne služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spočívajúca v zabezpečení zberu , prepravy, dočasného skladovania a bezpečného odstraňovania tiel uhynutých zvierat a ich častí tiel vedľajšie živočíšne produkty kategórie č. 1 (ďalej len „ VŽP“) na pozemných komunikáciách a miestnych komunikáciách a ciest II a III. triedy , a pozemkoch (verejné parkoviská, plochy verejnej zelene ) vo vlastníctve a v správe mesta Košice nepretržite 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy príloha č.1 výzvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH