Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/17849

Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2020 13:23 - 18.09.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Stavebné úpravy chodníkov v MČ Košice - Dargovských hrdinov
Číslo spisu VO MK/A/2020/17849
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 162 340,00 EUR
Hlavný CPV 45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na lokálnom a súvislom odstránení poškodených živičných krytov, lokálnom vyspravení/obnove podkladových vrstiev, oprave obrubníkov, položení nových živičných vrstiev a súvisiace stavebné práce v rozsahu podľa prílohy výzvy č. 2.2 vrátane súvisiacich služieb, dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a činností nevyhnutných pre riadne a včasné odovzdanie predmetu zákazky verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh, a to na základe písomných objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve a v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH