Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2019/22239

Kancelárske potreby

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2019 11:13 - 19.11.2019 08:00

Informácie

Názov predmetu Kancelárske potreby
Číslo spisu VO MK/A/2019/22239
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 7 190,00 EUR
Hlavný CPV 30192000-1 Kancelárske potreby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodávka nových, doposiaľ nepoužitých kancelárskych potrieb v zmysle prílohy č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH