Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2020/13490

Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2020 11:30 - 01.07.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Vodorovné značenie krytov pozemných komunikácií
Číslo spisu VO MK/A/2020/13490
Číslo z vestníka VO 116/2020/21261/WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 733 856,00 EUR
Hlavný CPV 45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Práce na vodorovnom značení krytov pozemných komunikácií – predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie pozemnej komunikácie v mieste vykonávania plnenia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 rámcovej dohody, a. i. súvisiace činnosti vyplývajúce z rámcovej dohody a jej príloh, a to na základe písomných objednávok vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH