Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/09213

Cestné zábradlia a zvodidlá

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2021 13:28 - 03.03.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Cestné zábradlia a zvodidlá
Číslo spisu VO MK/A/2021/09213
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 168 552,00 EUR
Hlavný CPV 45340000-2 Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Stavebné práce na bezpečnostných zariadeniach pozemných komunikácií a mostných objektov (dopravno-bezpečnostných zábradliach/mostných ochranných zábradliach, zábradľových zvodidlách, cestných/mostných zvodidlách a pod.), opravy plechových (klampiarskych) prvkov súčastí pozemných komunikácií (oporné múry, podchody a pod.) vrátane dodávok/ zhotovenia súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a súvisiacich služieb a to na základe písomných čiastkových výziev (objednávok) vystavených objednávateľom počas platnosti rámcovej dohody.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedené v prílohách výzvy.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH