Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, 044 54 Košice – Šaca, IĆO 36 199 222, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení “ a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie navrhovanej činnosti „U.S.Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, doručilo dotknutej obci správu o hodnotení a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na zaujatie stanoviska a vykonanie ďalších povinnosti dotknutej obce v procese posudzovania. Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 17.05.2021 po dobu 30 dní.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená od MŽP SR správa o hodnotení navrhovanej činnosti. Mesto Košice ako dotknutá obec v súlade s § 34 ods. 2 zákona následne zabezpečí v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti počas doby celého zverejnenia dokumentácie vzhľadom na § 65g ods. 3 zákona.
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO R1 RETAIL – Zubná ambulancia“, Obytný súbor NT3, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/950 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/64, 3/952, 3/953 v katastrálnom území Terasa. Stavba retailu R1 je navrhovaná ako prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,65 x 20,61 m, s plochou strechou, s maximálnou výškou na atike strechy + 3,770 m (±0,000 = podlaha retailu = 238,700 m n.m. Bpv). Stavba retailu je navrhovaná ako objekt občianskej vybavenosti - zubná ambulancia, pozostávajúca z priestorov troch ambulancií.