Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona a ust. § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí stavebného konania, podľa ust. § 61, ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre zmenu dokončenej časti stavby súpisné číslo 2416, na pozemku KN-C č. 4312/52, katastrálne územie Terasa (bytový komplex Borovicový háj na Popradskej u. č. 64/F, v Košiciach), spočívajúcu v stavebných úpravách nebytových priestorov vo vchode „F“ bytového domu, na účel výstavby bytových priestorov
Oznámenie o začatí konania vo veci ukončenia realizácie plánu prác a výzva pre združenia s právnou subjektivitou verejnou vyhláškou podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže (viď príloha).