Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania podľa s ust. § 80 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Wurmova 6, na pozemku KN-C číslo 3614 so súpisným číslom 1129, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v byte č. 46 na 12. poschodí bytového domu,
Stavebné povolenie pre stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, SO-03 Parkovací dom, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-06 Príprava územia, na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65.
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy