Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania stavby "Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity" - predĺženie platnosti stavebného povolenia
Zverejnenie žiadosti o povolenie zmeny stavby pre dokončením, pre časť stavby obytného súboru „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach, v rozsahu stavebného objektu : SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka, povoleného rozhodnutím č. MK/A/2018/19032-05/II/PER zo dňa 20.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2019, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Nižný Klátov“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Vyšný Klátov“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení strategického dokumentu: „Návrh riešenia – Územný plán obce Sokoľany“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení strategického dokumentu: „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E O ZAČATÍ SCHVAĽOVACIEHO PROCESU Košice, 24.06.2020 MK/A/2020/15259 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.06.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny: „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice – Mesto“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2020 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie správy o hodnotení: „Lom Košice IV – Hradová – rozšírenie ťažby“