Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU - LAGO" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2017/008453 zo dňa 19.04.2017 (právoplatné dňa 12.05.2017), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: Petícia proti plánovanej výstavbe bytového domu na ulici Suchodolinská a ďalších developerských projektov zameraných na výstavbu bytových domov, či polyfunkčných domov s funkciou bývania
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za výstavbu projektu Európsky park
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 286 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. - 13. 12. 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 25. 11. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská, Košice - Šaca objektovou skladbou : SO 100 - Vlastná stavba SO 200 - Spevnené plochy, komunikácie, parkoviská SO 201 - Príjazdové komunikácie SO 202 - Komunikácie SO 203 - Parkoviská SO 204 - Chodníky SO 205 - Napojenie na exist. komunikáciu SO 300 - Prípojky inžinierskych sietí SO 301 - Vodovodná prípojka SO 302 - Kanalizačná prípojka splašková SO 303.1 - Kanalizácia dažďová - stoky SO 303.2 - Odlučovač ropných látok SO 303.3 - Vsakovacie zariadenie SO 304.1 - Prípojka VN SO 304.2 - Trafostanica SO 304.3 - Distribučné NN vedenie SO 304.4 - Odberné elektrické zariadenie SO 305 - Slaboprúdová prípojka UPC SO 306 - Vonkajšie osvetlenie SO 307 - Plynová prípojka SO 400 - Preložka inžinierskych sietí SO 401 - Preložka slaboprúdu - TELEKOM SO 402 - Preložka slaboprúdu - UPC SO 500 - Sadové úpravy vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2019/013735 dňa 09. 04. 2019 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativno-polyfunkcna-budova-buzinska-kosice-saca