Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Územné rozhodnutie podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva.
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby „Retail 2 – stavba pre maloobchod, Obytný súbor NT3“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice
V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Obytný súbor POVRAZY“ vydaného tunajším stavebným úradom – Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č. A/2016/18048-07/II/VIR dňa 3. novembra 2016 (právoplatné dňa 6. decembra 2016) vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov a následne zisťovacie konanie o zmene navrhovanej činnosti : „Obytný súbor POVRAZY“ – 1. etapa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Viac v prílohe ...
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (viď v prílohe) s názvom: "Bytový dom Holubyho, Košice" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2022/007088-013 zo dňa 01.03.2022 (právoplatné dňa 15.04.2022), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom : „UBYTOVNE pre krátkodobé ubytovanie, ubytovňa (UB.)-A a ubytovňa (UB.)-B“ na pozemkoch parc. KN - C č. 1871/46, 1871/23, 1871/9 a 1871/66, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ul. Medickej, v MČ Košice – Západ. Projektová dokumentácia stavby rieši realizáciu dvoch ubytovní pre krátkodobé ubytovanie A a B s prístupom z ulice Medickej. Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, pod č. MK/A/2020/04332-18/II/VIR dňa 23. marca 2020.
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (viď v prílohe) na stavebný objekt SO 03 Hrubé terénne úpravy, v rámci stavby: Obchodné centrum Košice - Moldavská, 1. a 2. etapa a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2019/007279 zo dňa 04.03.2019 (právoplatné dňa 15.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia ako aj rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti vydané pod č. OU-KE-OSZP3–2020/017656 zo dňa 21.04.2020 (právoplatné 29.05.2020)