Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 1115 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom „Obnova bytového domu Janigova 21, Košice“ - zmenu dokončenej stavby bytového domu na ulici Janigova 21 v Košiciach súpisné číslo 1326, na pozemku KN-C parcelné číslo 2991, katastrálne územie Grunt,
Kolaudačné rozhodnutie stavby Logistické haly Pereš, Košice, pre stavebný objekt SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu pre Halu 2 – 2. etapa (konečná časť)) + Úradný záznam o zverejnení
Zverejnenie kópie žiadosti o zmenu stavy pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Obytný súbor BD-Panoráma 6“ v Košiciach a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2020/011707 zo dňa 23.03.2020 (právoplatné dňa 22.06.2020), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk
Pre navrhovanú činnosť ,,Polyfunkčný objekt OC ROCCA" bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 11.08.2022 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2012/033103-011. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2022).