Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.05.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Seňa, Zmeny a doplnky č. 04“