Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.03.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018“
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Orgovánova 3, Košice, súpisné číslo 520, na pozemku KN – C číslo 2810, katastrálne územie Terasa,
Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.03.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Hala Cassosport – modernizácia a dostavba“
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Považská 12, Košice