Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 736 písm. B z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „MZ") zo dňa 01. 07. 2021. Plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol na základe žiadosti MZ Uznesením č. 736 písm. C z XXIV. zasadnutia MZ zo dňa 01. 07. 2021 doplnený o: 1. vykonanie samostatnej kontroly na poisťovacie služby, kontrolu plnenia opatrení a tematickú kontrolu v organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá a 2. preverenie možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Košice a vypracovanie stanoviska. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol zverejnený dňa 16. 06. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3, SO 106 Objekt podzemnej garáže/G, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 580 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o kontrolu odmien udelených zamestnancom Magistrátu mesta Košice za roky 2019 a 2020. Na základe Uznesenia č. 579 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov požiadalo hlavného kontrolóra mesta Košice pokračovať v kontrole schválenej Uznesením č. 429 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol zverejnený dňa 04. 01. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 30. 07. 2020. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o štyri kontroly, ktorých znenie je predmetom Uznesení č. 429, 430 a 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol zverejnený dňa 10. 06. 2020 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 286 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. - 13. 12. 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 25. 11. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.