Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.05.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa“
Oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním pre stavbu „Polyfunkčný súbor Popradská“- 1. ETAPA, pre časť stavby na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 4304/8, kat. územie Terasa, v Košiciach, na ul. Popradskej, v MČ Košice – Západ.
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnych záťaží a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov