Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2022 bol schválený na základe Uznesenia č. 1032 z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. 06. 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2022 bol zverejnený dňa 31. 05. 2022 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (viď v prílohe) s názvom: "Bytový dom Holubyho, Košice" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2022/007088-013 zo dňa 01.03.2022 (právoplatné dňa 15.04.2022), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia (viď v prílohe) na stavebný objekt SO 03 Hrubé terénne úpravy, v rámci stavby: Obchodné centrum Košice - Moldavská, 1. a 2. etapa a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2019/007279 zo dňa 04.03.2019 (právoplatné dňa 15.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia ako aj rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti vydané pod č. OU-KE-OSZP3–2020/017656 zo dňa 21.04.2020 (právoplatné 29.05.2020)
Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava, Stredisko - Košice" a zároveň oznámenie, že záverečné stanovisko číslo 2542/15 - 3.4/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR z posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 18.03.20215 je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://eia.enviroportal.sk/ v informačnej sekcii EIA/SEA.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na I. polrok 2022 bol schválený na základe Uznesenia č. 830 z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 16. 12. 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2022 bol zverejnený dňa 30. 11. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "Hala Cassosport - modernizácia a dostavba" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2019/006307 zo dňa 28.02.2019 (právoplatné dňa 08.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 736 písm. B z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „MZ") zo dňa 01. 07. 2021. Plán kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol na základe žiadosti MZ Uznesením č. 736 písm. C z XXIV. zasadnutia MZ zo dňa 01. 07. 2021 doplnený o: 1. vykonanie samostatnej kontroly na poisťovacie služby, kontrolu plnenia opatrení a tematickú kontrolu v organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá a 2. preverenie možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Košice a vypracovanie stanoviska. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2021 bol zverejnený dňa 16. 06. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 580 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o kontrolu odmien udelených zamestnancom Magistrátu mesta Košice za roky 2019 a 2020. Na základe Uznesenia č. 579 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov požiadalo hlavného kontrolóra mesta Košice pokračovať v kontrole schválenej Uznesením č. 429 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol zverejnený dňa 04. 01. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 30. 07. 2020. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o štyri kontroly, ktorých znenie je predmetom Uznesení č. 429, 430 a 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol zverejnený dňa 10. 06. 2020 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 286 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. - 13. 12. 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 25. 11. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.