Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), oznamuje podľa § 23 ods. (3) Stavebného zákona vlastníkom pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, a vlastníkom susedných pozemkov dotknutých návrhom územnoplánovacej dokumentácie, prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Poľov-Pažiť“.