Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Z dôvodu opatrení vlády SR k problematike COVID 19 (uznesenia vlády SR č. 678/2020) sa fyzické stretnutie prerokovania ZaD č. 17/2020 ÚPN HSA Košice na Magistráte mesta Košice dňa 05.11.2020 o 15:30 hod. NEUSKUTOČNÍ. Zároveň informujeme, že termín prerokovania je predĺžený do 30.11.2020.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania časti stavby spojeného s konaním o zmene stavby - Obytný súbor NT3, pre časť stavebného objektu SO 02 Vnútroareálové komunikácie