Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto pracovníka Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice – Luník IX. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 10:00 hod. v priestoroch komunitného centra (1. p.)
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Rozšírenie SSt Košice : VN prípojka“ na pozemkoch v katastrálnom území Šaca a Železiarne,
Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, o umiestnení stavby s názvom „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika.“
Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona o integrovanej prevencii a Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre stavbu: Nová skládka nebezpečných odpadov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.