Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.02.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023.“
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO-01 Stavebné úpravy v parteri“ - zmena dokončenej stavby bytového domu na ulici Trieda SNP č. 61, súp. č. 407 na pozemku registra KN-C parc. č. 2931, kat. územie Terasa, formou stavebných úprav administratívnych priestorov na prízemí BD v rozsahu vytvorenia dvoch nových dverných otvorov v nosných stenách hr. 150 mm so šírkou dverného otvoru 900 mm, so zmenou účelu administratívnych priestorov na 5 bytových jednotiek.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Trebišovská 2, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 362 na pozemku KN-C parcelné číslo 1245, katastrálne územie Terasa, Trebišovská ulica č. 2 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách a prístavbe lodžií na pozemkoch parcelné číslo 1383/4 a 1383/5, katastrálne územie Terasa (odčlenené geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 1383/1, kat. úz. Terasa).