Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík, Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA), ako aj výsledku rokovania s nadradeným orgánom územného plánovania o ďalšom postupe obstarávania a spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie začalo s novým prerokovaním Územného plánu zóny Lorinčík (ďalej ÚPN-Z), Zmeny a doplnky č. 7/2018.
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby časti stavby : Bytový dom Fatranská 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, súp. č. 2432, na pozemku KN-C parc. č. 3/254 k.ú. Terasa, - zmena v spôsobe užívania časti stavby v rozsahu nebytového priestoru NP č. 1 –vo vchode 2/C na prízemí bytového domu, z pôvodného účelu - kaviareň, na navrhovaný účel : prevádzka starostlivosti o ľudské telo - kozmetický salón (kozmetika, nechtový dizajn),
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu : „Košice – VILLA Borovica – Bytový dom“, formou zmeny dokončenej stavby súp. č. 1874 – nadstavba a stavebné úpravy objektu administratívnej budovy na pozemkoch KN-C parc. č. 4299/13 a 4299/7 k.ú. Terasa s jej zmenou na bytový dom a návrh nižšie uvedených stavebných objektov na pozemkoch KN-C parc. č. 4299/6, 4299/11, 4299/14, 4299/17, 4299/18, 4299/32, 4299/30, 4299/19, 4299/16, 4131/4, 4297/5, 4298, 4511, 4311/45, 4131/1, 4297/14, 4297/15 k.ú. Terasa, na ulici Československého odboja v MČ Košice – Západ.
M E S T O K O Š I C E O Z N Á M E N I E Košice, 08.07.2020 MK/A/2020/13559 Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.07.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Herbik s.r.o. – Výroba želatínových cukríkov“