Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie stavebného povolenia, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. č. MK/A/2017/05585-03/II/MIN zo dňa 13.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 991 v Košiciach“
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, konajúc podľa ust. § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, konajúc podľa ust. § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v platnom znení, rozhodujúc podľa ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov