Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2021 o tom, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať zámer navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov“
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu ako dotknutej obci bolo doručené záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Valaliky.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2021 o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.10.2021 a jeho doplnenia dňa 25.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Zberný dvor Popradská Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou „KLAS“ “
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom : „Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, Skanska SK a.s.“, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú zmenu činnosti bolo vydané v zisťovacom konaní Ministerstvom životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č.1, Bratislava pod č. 6375/2021-1.7/ed, 16429/2021, 16431/2021-int. dňa 25. marca 2021 (právoplatné dňa 29. apríla 2021) a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-vyrobne-asfaltovych-zmesi-velka-ida-skanska-sk-