Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Stavebné povolenie stavby „Obchodné centrum Košice — Moldavská, 1. etapa a 2. etapa” 1. etapa