Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 10.06.2021 k 10.00 II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov