Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre novostavbu rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava, so zásobovaním el. energiou novozriadenou elektrickou prípojkou, zásobovaním vodou existujúcou vodovodnou prípojkou a odvedením splaškov novozriadenou kanalizačnou prípojkou na pozemku KN-C číslo 292/1, k.ú. Myslava.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice, súpisné číslo 308, na pozemku parcela registra „C“ číslo 912 katastrálne územie Terasa, a to vyhotovenie nových loggií k bytovému domu na pozemkoch KN-C číslo 929/39,929/40,929/41,929/42, v Košiciach, Mestská časť Košice - Západ.