Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Predmet zákaziek: "Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Ryba a králik“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Rôzne potraviny – hrubý tovar“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mrazená hydina“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Mlieko a mliečne výrobky“ „Nákup potravín pre školskú jedáleň – „Chlieb a pekárske výrobky“
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Zverejnenie žiadosti na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ v rozsahu stavebného objektu : SO R1 Retail 1. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 16.09.2015 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3 – 2015/030901, právoplatné 6.10.2015, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nt3-kosice a citované rozhodnutie a dokumentácia sú uchované v evidencii príslušného orgánu - Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice.
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 532 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku