Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.06.2022 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2022 o tom, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať zámer navrhovanej činnosti: „Zberný dvor Pri bitúnku Košice“.
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania