Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s ust. § 61 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov
Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s ust. § 80 až ust. § 81b stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania podľa s ust. § 80 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Wurmova 6, na pozemku KN-C číslo 3614 so súpisným číslom 1129, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v byte č. 46 na 12. poschodí bytového domu,
Stavebné povolenie pre stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, SO-03 Parkovací dom, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-06 Príprava územia, na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65.
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach, súp. č. 1403, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/126, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v realizácií nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, medzi izbou a kuchyňou podľa predloženej projektovej dokumentácie,
Rozhodnutie o umiestnení stavby v súlade s ust. § 35 - § 37 stavebného zákona a na základe výsledkov územného konania, podľa § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,