Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Nižná Hutka“
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.02.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „BUSINESS CENTRUM T3“ Moldavská cesta 8/A