Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská – 1. ETAPA“ v rozsahu stavebných objektov SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3 a SO 106 Objekt podzemnej garáže/G na pozemkoch KN-C parcelné čísla 119/1 a 120/1, katastrálne územie Terasa, v Košiciach, na ulici Popradskej, v MČ Košice – Západ, povolenej na základe stavebného povolenia vydaného tunajším stavebným úradom Mestom Košice, pracoviskom Košice - Západ, Tr. SNP č.48/A, Košice pod č.MK/A/2019/09647-09/II/VIR dňa 14. augusta 2019 (právoplatným dňa 28. októbra 2019)