Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3, SO 106 Objekt podzemnej garáže/G, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej prípojky k stavbe existujúceho domu na Myslavskej ulici, súpisné číslo 62, na pozemku KN-C parcelné číslo 1282/1 v katastrálnom území Myslava. Vodovodná prípojka bude situovaná na pozemku KN-C parcelné číslo 1282/2 v katastrálnom území Myslava a na pozemku KN-C parcelné číslo 2214/1 v časti pozemku KN-E parcelné číslo 752 v katastrálnom území Myslava (Myslavská ulica).
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Architektonický ateliér“ - SO R05, Súľovská ulica, Nová Terasa 2, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/563 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/68, 3/703, 3/550 v katastrálnom území Terasa, ktorá tvorí súčasť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“. Predložená projektová dokumentácia stavby rieši na pozemku KN-C parcelné číslo 3/563 v katastrálnom území Terasa stavbu retailu R5 pavilónového typu, ktorá je navrhovaná ako prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,0 x 15,0 m s plochou vegetačnou strechou, s maximálnou výškou na atike strechy + 3,70 m.
Stavebné povolenie podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2021/013939-5 zo dňa 24.05.2021 oboznamuje účastníkov konania v súlade so zákonom o odpadoch s podkladmi pre rozhodnutie vo veci, či vlastníctvo k vozidlu Ford Siera žlto - zlatej farby, EČV KE-025CU (VIN WFOAXXGBBALU64378) nadobúda štát resp. či sa vozidlo stáva starým vozidlom.