Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.09.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice“ Košice, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Kysak
V kolaudačnom konaní spojenom so zmenou stavby vedenom podľa ust. § 76 – 82 a §68 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice. Predmetom kolaudačného konania je časť stavby v rozsahu stavebných objektov : SO 18 Sadové úpravy SO 19 Objekty vonkajšej architektúry - ucelená časť.
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: Petícia zákonných zástupcov detí z tried 4.A a 4. B na ZŠ Tomášikova, z dôvodu nesúhlasu plánovaných zmien - vytváranie nových tried na základe voľby 2. cudzieho jazyka v 5. ročníku
Kolaudačné rozhodnutie - „Obytný súbor NT3“ v rozsahu stavebných objektov : SO BD1 – Bytový dom SO BD2-3, vchod A a vchod B - Bytový dom SO BD4-5, vchod A a vchod B - Bytový dom SO 01 Hrubé terénne úpravy SO 13 Odberné elektrické zariadenia SO 14 Verejné osvetlenie SO 15 Preložka slaboprúdového vedenia SO 17 Ochrana inžinierskych sietí – časť 17 a časť 17.1 SO 19 Objekty vonkajšej architektúry – časť 3 ks prístreškov pre kontajnery,
Kolaudačné rozhodnutie pre stavebný objekt SO 21.3 Preložka VO, stavby Business Centre Košice III
Zverejnenie žiadosti o povolenie zmeny stavby pre dokončením, pre časť stavby obytného súboru „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach, v rozsahu stavebného objektu : SO 801-01 Rozšírenie CZT – TEHO – Horúcovodná prípojka, povoleného rozhodnutím č. MK/A/2018/19032-05/II/PER zo dňa 20.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2019, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.