Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti dokončenej stavby bytového domu Wuppertálska 3, v Košiciach, na pozemku KN-C číslo 3755/45, so súpisným číslom 1380, katastrálne územie Grunt, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu vyrezania dverného otvoru v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou v byte č. 21, na 6. poschodí bytového domu.
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "STL plynovod Šaca – Nemessanyho ulica"
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.05.2019 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu: „Územný plán obce Seňa – Zmeny a doplnky 04“
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach, súpisné číslo 1294 na pozemku parcelné číslo 2773 registra „C“,, kat. územie Grunt, spočívajúcu v stavebnej úprave bytu č. 16 na 8. p. bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1000 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,