Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Obytný komplex Urban Jungle Park“
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšie ponuky na pravidelné krátkodobé prenájmy športovej haly na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach na športové účely
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach, súpisné číslo 161, na pozemkoch registra „C“ číslo 14,15,16, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch,
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice“, súp. č. 1282 na pozemku registra KN–C parc. č. 2841, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 3 v Košiciach. Pre uvedenú zmenu dokončenej stavby bolo vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, č. A/2016/18736-03/II/PER, dňa 4. októbra 2016.
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov