Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 229 o miestnej dani za ubytovanie 

Návrh na zmenu VZN č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie

Návrh na zmenu VZN č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Návrh na zmenu VZN č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

Návrh na nové VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice

Návrh na nové VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Návrh na zmenu VZN č. 52 o záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN HSA Košice