Samospráva

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). pre stavbu „V283, V596 – Lorinčík – Baška – zriadenie VN, TS, NN“, v katastrálnom území Lorinčík a Baška.
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Mesto Košice ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) oznamuje verejnosti a vlastníkom regulovaných pozemkov v súlade § 20 ods. 3 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení verejné prerokovanie návrhu „Zadania Územného plánu zóny Košice – Šebastovce“.