Samospráva

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.05.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obchodné centrum Košice – Moldavská 1. a 2. etapa“