Samospráva

Návrhy na zmeny VZN č. 153, VZN č. 70 a VZN č.190


Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením pre časť stavby : súpisné číslo 2416, na pozemku KN-C č. 4312/53, katastrálne územie Terasa (bytový komplex Borovicový háj na Popradskej u. č. 64/F, v Košiciach), zmena spočívajúca v stavebných úpravách nebytových priestorov vo vchode „F“ bytového domu, na účel výstavby bytových a nebytových priestorov -: Navrhované zmeny sa týkajú časti stavby na 1. nadzemnom podlaží – 4 bytové jednotky a spočívajú v zmene účelu pôvodne 4 bytových jednotiek, navrhovaný nový účel : PREVÁDZKA FITNESS
Bytový dom Fatranská 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, súp. č. 2432, na pozemku KN-C parc. č. 3/254 k.ú. Terasa - zmena v spôsobe užívania časti stavby v rozsahu nebytového priestoru NP č. 1 –vo vchode 2/C na prízemí bytového domu, z pôvodného účelu - kaviareň, na navrhovaný účel : prevádzka starostlivosti o ľudské telo - kozmetický salón (kozmetika, nechtový dizajn).
Okresný úrad Košice rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2020/0092272 zo dňa 11.05.2020 podľa zákona o odpadoch rozhodol, že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV: KE 291HF, VIN:VF1L42200D0105217 vlastníka a držiteľa M. K., Košice nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.