Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - pôvodný

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - aktualizovaný


Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov