Samospráva

Návrh na zrušenie VZN č. 34 O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice na zabezpečenie bývania pre soc. slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou časti stavby Obytný súbor NT3, pre SO 02 Vnútroareálové komunikácie - chodníky na sever od BD2-3 a BD4-5
Primátor mesta Košice na základe priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 pís. b) zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 23.10.2020 k 8.00 II. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice
Povolenie užívania časti stavby v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov