Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 39, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

Návrh na zmenu VZN č. 51, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Lorinčík

Návrh na nové VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a amb. predaja na území mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

Návrh na zrušenie VZN č. 6 O kronike mesta Košice 

Návrh na nové VZN o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev


Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov „Správu o hodnotení“ navrhovanej činnosti „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ . Informovanie verejnosti bolo prezentované verejným oznámením na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk od 23.02.2021, pričom bolo oznámené, že verejné prerokovanie sa uskutoční v realizovateľnom termíne podľa § 65g ods. 2 zákona v súlade s epidemiologickými opatreniami podľa osobitného predpisu. Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 20. 05. 2021 (štvrtok) o 14.00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D – 310, 3. poschodie.