Samospráva

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. MK/A/2020/07363-01/ IV/ KON zo dňa 16.01.2020, v zmysle § 56 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej účelom je zabezpečiť bývanie menej aj viacpočetných rodín v 1,5 - izbových, 2 - izbových, 3 – izbových a 4 – izbových bytoch.