Samospráva

Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania spojeného s konaním o povolení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Bytový dom F v lokalite GROT IV.", Topoľčianska ulica
ROZHODNUTIE o zastavení územného konania podľa § 35 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov