Samospráva

Stavebné povolenie pre stavbu pod názvom : „Prístavba loggií k bytovému domu Košice, ul. Kežmarská č.34, Košice“ - ako zmenu dokončenej stavby bytového domu súp. č. 306 na pozemku parc. KN-C č. 864, kat. územie Terasa, formou prístavby lodžií na pozemku parc. KN-C č. 930/1, kat. územie Terasa z východnej a západnej strany bytového domu, na ul. Kežmarskej č.34, v MČ Košice – Západ
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov