Samospráva

Návrh na zrušenie VZN č. 34 O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice na zabezpečenie bývania pre soc. slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Rozhodnutie o povolení zmeny časti stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 14.10.2020 bol Mestu Košice ako dotknutej obci doručený „Rozsah hodnotenia“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ Wuppertálska ulica na sídlisku KVP