Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
V súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o povolenie zmeny stavby pred dokončením pre časť stavby s názvom : „Polyfunkčný súbor Popradská“ – 1. ETAPA - pre stavebné objekty : SO 101 BD/A1, SO 102 BD/A2, SO 103 BD/A3, SO 106 Objekt podzemnej garáže/G, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej prípojky k stavbe existujúceho domu na Myslavskej ulici, súpisné číslo 62, na pozemku KN-C parcelné číslo 1282/1 v katastrálnom území Myslava. Vodovodná prípojka bude situovaná na pozemku KN-C parcelné číslo 1282/2 v katastrálnom území Myslava a na pozemku KN-C parcelné číslo 2214/1 v časti pozemku KN-E parcelné číslo 752 v katastrálnom území Myslava (Myslavská ulica).