Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Rozšírenie SSt Košice : VN prípojka“ na pozemkoch v katastrálnom území Šaca a Železiarne,
Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, o umiestnení stavby s názvom „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa.