Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o umiestnení stavby Obytný súbor POVRAZY v objektovej skladbe : SO 11.1 Bytový dom B1 SO 11.2 Bytový dom B2 SO 11.3 Bytový dom B3 SO 16 Retailový objekt G SO 20 Komunikácie a spevnené plochy SO 30 Terénne a sadové úpravy
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.