Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská, Košice - Šaca objektovou skladbou : SO 100 - Vlastná stavba SO 200 - Spevnené plochy, komunikácie, parkoviská SO 201 - Príjazdové komunikácie SO 202 - Komunikácie SO 203 - Parkoviská SO 204 - Chodníky SO 205 - Napojenie na exist. komunikáciu SO 300 - Prípojky inžinierskych sietí SO 301 - Vodovodná prípojka SO 302 - Kanalizačná prípojka splašková SO 303.1 - Kanalizácia dažďová - stoky SO 303.2 - Odlučovač ropných látok SO 303.3 - Vsakovacie zariadenie SO 304.1 - Prípojka VN SO 304.2 - Trafostanica SO 304.3 - Distribučné NN vedenie SO 304.4 - Odberné elektrické zariadenie SO 305 - Slaboprúdová prípojka UPC SO 306 - Vonkajšie osvetlenie SO 307 - Plynová prípojka SO 400 - Preložka inžinierskych sietí SO 401 - Preložka slaboprúdu - TELEKOM SO 402 - Preložka slaboprúdu - UPC SO 500 - Sadové úpravy vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2019/013735 dňa 09. 04. 2019 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativno-polyfunkcna-budova-buzinska-kosice-saca
Oznámenie o zverejnení žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „RETAIL R04“ – budova obchodu a služieb – prízemný objekt s rozmermi 7 x 16,48 m, s úžitkovou plochou 101,82 m2, ktorý tvorí súčasť stavby : „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“ kat. územie Terasa, MČ Košice Západ. Pre predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mesta Košice, pracoviska Košice Západ č. A/2014/11648-09/II/BAL zo dňa 21.augusta 2014. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Nová Terasa“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 20.01.2014 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2014/00039, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA. Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nova-terasa
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie o povolení povoľuje zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Ružínskej č. 7 v Košiciach, súp.č. 2437 na Ružínskej 7 v Košiciach, na pozemku podľa registra KN-C parc. č.304 kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na 1.NP je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – nechtové štúdio.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39, § 39a stavebného zákona v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov