Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi

Oznámenie

23.07.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 02 – Spevnené plochy a komunikácie stavby „2 BD Trnavská ul. Košice“
§ 39, § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Predošlá strana