Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre novostavbu rodinného domu na pozemku KN-C číslo 293/1, k.ú. Myslava, so zásobovaním el. energiou novozriadenou elektrickou prípojkou, zásobovaním vodou existujúcou vodovodnou prípojkou a odvedením splaškov novozriadenou kanalizačnou prípojkou na pozemku KN-C číslo 292/1, k.ú. Myslava.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Kežmarská č.1 Košice, súpisné číslo 308, na pozemku parcela registra „C“ číslo 912 katastrálne územie Terasa, a to vyhotovenie nových loggií k bytovému domu na pozemkoch KN-C číslo 929/39,929/40,929/41,929/42, v Košiciach, Mestská časť Košice - Západ.
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach, súpisné číslo 161, na pozemkoch registra „C“ číslo 14,15,16, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch,
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Komplexná obnova BD Húskova 3, Košice“, súp. č. 1282 na pozemku registra KN–C parc. č. 2841, kat. úz. Grunt, Húskova ulica č. 3 v Košiciach. Pre uvedenú zmenu dokončenej stavby bolo vydané stavebné povolenie Mestom Košice, pracoviskom Košice – Západ, č. A/2016/18736-03/II/PER, dňa 4. októbra 2016.