Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Stavebné povolenie, podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o zastavení územného konania, podľa § 35 ods. 4 zákona stavebného zákona, v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 20 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania, podľa § 36 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Verejná vyhláška - stavebné povolenie pre stavbu: „Obchodné centrum Košice, Pri hati“, v skladbe stavebných objektov SO 08 Úprava existujúcich komunikácií, SO 08.2 Úpravy na obslužnej ulici Pri hati; SO 09 Areálové komunikácie a spevnené plochy
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „WatsoNova – polyfunkčný súbor, ulica Watsonova, Festivalové námestie, Stará spišská cesta, Košice“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Územné rozhodnutie pre stavbu "Modernizácia prekladiska INTERPORT v Haniske pri Košiciach" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 258, 257, 263/1, 261, 262/1, 262/5, 263/8, 264/5, 263/9, 264/4, 278, 279, 265, 264/1, 263/7, 266, 263/6, 3629, 3616, 268/1, 262/4, 269/7, 269/9, 269/1, 268/6, 268/9, 267/7, 268/10, 267/5, 267/6, 268/8, 268/7, 269/6, 267/1, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3625, 3627, 3617, 3624, 3640, 3585, 3589, 244/1, 256/1 a 247/3 v katastrálnom území Železiarne, v areáli prekladiska Haniska, v Košiciach, MČ Košice – Šaca, okr. Košice II tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby spracovanom na podklade katastrálnej mapy
Kolaudačné rozhodnutie stavby s názvom „Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-03“, Súľovská ulica, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/561 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/560, 3/551 v katastrálnom území Terasa, ktorá tvorí súčasť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“ v rozsahu stavebného objektu : SO R03 Retail,
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami“ na pozemkoch v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, v MČ Košice – Šaca, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Právoplatné záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod Číslom : 2397/2023-11.1.2/dš, 31302/2023, 31303/2023-int. dňa 24.05.2023 (právoplatné dňa 07.07.2023) a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal (enviroportal.sk) : Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami | Enviroportál (enviroportal.sk)