Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Húskovej ulici č. 83 v Košiciach, súpisné číslo 1294 na pozemku parcelné číslo 2773 registra „C“,, kat. územie Grunt, spočívajúcu v stavebnej úprave bytu č. 16 na 8. p. bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1000 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie,
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov