Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Zverejnenie kópie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU - LAGO" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2017/008453 zo dňa 19.04.2017 (právoplatné dňa 12.05.2017), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia
V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Administratívno-polyfunkčná budova Buzinská, Košice - Šaca objektovou skladbou : SO 100 - Vlastná stavba SO 200 - Spevnené plochy, komunikácie, parkoviská SO 201 - Príjazdové komunikácie SO 202 - Komunikácie SO 203 - Parkoviská SO 204 - Chodníky SO 205 - Napojenie na exist. komunikáciu SO 300 - Prípojky inžinierskych sietí SO 301 - Vodovodná prípojka SO 302 - Kanalizačná prípojka splašková SO 303.1 - Kanalizácia dažďová - stoky SO 303.2 - Odlučovač ropných látok SO 303.3 - Vsakovacie zariadenie SO 304.1 - Prípojka VN SO 304.2 - Trafostanica SO 304.3 - Distribučné NN vedenie SO 304.4 - Odberné elektrické zariadenie SO 305 - Slaboprúdová prípojka UPC SO 306 - Vonkajšie osvetlenie SO 307 - Plynová prípojka SO 400 - Preložka inžinierskych sietí SO 401 - Preložka slaboprúdu - TELEKOM SO 402 - Preložka slaboprúdu - UPC SO 500 - Sadové úpravy vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2019/013735 dňa 09. 04. 2019 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/administrativno-polyfunkcna-budova-buzinska-kosice-saca