Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou časti stavby Obytný súbor NT3, pre SO 02 Vnútroareálové komunikácie - chodníky na sever od BD2-3 a BD4-5
V kolaudačnom konaní spojenom so zmenou stavby vedenom podľa ust. § 76 – 82 a §68 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ na pozemkoch parc. č. 3/89, 3/299, 3/68, 3/252, 3/91, 3/70, 3/1, 3/256, 3/257, 3/64 KN-C kat. územie Terasa, v MČ Košice. Predmetom kolaudačného konania je časť stavby v rozsahu stavebných objektov : SO 18 Sadové úpravy SO 19 Objekty vonkajšej architektúry - ucelená časť.
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu „Retail park (areál) BARDEJOVSKÁ, Košice“
Zverejnenie kópie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU - LAGO" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2017/008453 zo dňa 19.04.2017 (právoplatné dňa 12.05.2017), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia