Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Orgovánova 3, Košice, súpisné číslo 520, na pozemku KN – C číslo 2810, katastrálne územie Terasa,
Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia, ktorému predchádzalo konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov