Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Architektonický ateliér“ - SO R05, Súľovská ulica, Nová Terasa 2, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/563 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/68, 3/703, 3/550 v katastrálnom území Terasa, ktorá tvorí súčasť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy“. Predložená projektová dokumentácia stavby rieši na pozemku KN-C parcelné číslo 3/563 v katastrálnom území Terasa stavbu retailu R5 pavilónového typu, ktorá je navrhovaná ako prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,0 x 15,0 m s plochou vegetačnou strechou, s maximálnou výškou na atike strechy + 3,70 m.
Stavebné povolenie podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO R1 RETAIL – Zubná ambulancia“, Obytný súbor NT3, na pozemku KN-C parcelné číslo 3/950 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3/64, 3/952, 3/953 v katastrálnom území Terasa. Stavba retailu R1 je navrhovaná ako prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového tvaru s rozmermi 7,65 x 20,61 m, s plochou strechou, s maximálnou výškou na atike strechy + 3,770 m (±0,000 = podlaha retailu = 238,700 m n.m. Bpv). Stavba retailu je navrhovaná ako objekt občianskej vybavenosti - zubná ambulancia, pozostávajúca z priestorov troch ambulancií.