Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Wurmova 6, na pozemku KN-C číslo 3614 so súpisným číslom 1129, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v byte č. 46 na 12. poschodí bytového domu,
Stavebné povolenie pre stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, SO-03 Parkovací dom, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-06 Príprava územia, na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65.
Stavebné povolenie pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 41 v Košiciach, súp. č. 1403, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/126, katastrálne územie Grunt v Košiciach, spočívajúcu v realizácií nového dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1200 x 2020 mm, medzi izbou a kuchyňou podľa predloženej projektovej dokumentácie,
Rozhodnutie o umiestnení stavby v súlade s ust. § 35 - § 37 stavebného zákona a na základe výsledkov územného konania, podľa § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obnova bytového domu na Kežmarskej č. 20, 22 a 24 v Košiciach„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 311 na pozemkoch parc. č. 915, 916 a 917, kat. úz. Terasa, na Kežmarskej ulici č. 20, 22, 24 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy