Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: "Hala Cassosport - modernizácia a dostavba" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3-2019/006307 zo dňa 28.02.2019 (právoplatné dňa 08.04.2019), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia