Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu časti dokončenej stavby bytového domu Jasuschova 6,8 v Košiciach - stavebné úpravy v byte č. 10, Jasuschova 6, Košice.
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Tr. SNP 81, Košice, súpisné číslo 404, na pozemku KN – C číslo 2940, katastrálne územie Terasa,
Stavebné povolenie pre stavbu : stavbu : Obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach v rozsahu stavebných objektov : SO 010 – 01 Príprava územia HTU, SO 101 – 01 Bytová dom A, SO 102 – 01 Bytový dom B, SO 103 – 01 Bytový dom C, SO 104 – 01 Bytový dom D, SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, na pozemkoch podľa registra KN-C parc. č. 1624/360, 1624/359, 1624/202, kat. úz. Grunt v Košiciach,
Stavebné povolenie pre stavbu „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, v rozsahu stavebných objektov: SO-01 Bytový dom Galéria City B – nadstavba ustupujúceho podlažia, formou zmeny existujúcej stavby so súpisným číslom 1970 na pozemku KN-C parc. č. 1949/13 k.ú. Terasa, SO-03 Parkovací dom, SO-04 Vodovodná prípojka, SO-06 Príprava územia, na pozemkoch v katastrálnom území Terasa KN-C č. 1949/13, 1949/62 a 1949/65.