Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie pre stavbu : „Obnova bytového domu Húskova 57,59,61,63 Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1291 na pozemku registra KN–C parc.č., 2787 kat. úz. Grunt, na Húskovej ulici č. 57,59,61,63 v Košiciach,

IBV - PRAŠNÁ

12.04.2019
Rozhodnutie o zastavení územného konania podľa ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ust. § 30 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Stavebné povolenie pre stavbu : stavbu : Obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ulica v Košiciach v rozsahu stavebných objektov : SO 010 – 01 Príprava územia HTU, SO 101 – 01 Bytová dom A, SO 102 – 01 Bytový dom B, SO 103 – 01 Bytový dom C, SO 104 – 01 Bytový dom D, SO 115 – 01 Terénne a sadové úpravy dvora – prvky drobnej architektúry, na pozemkoch podľa registra KN-C parc. č. 1624/360, 1624/359, 1624/202, kat. úz. Grunt v Košiciach,
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná