Prejsť na obsah

O vzniku a poslaní Mestskej polície


Znak Mestskej polícieVznik Mestskej polície mesta Košice

 

Základom pre vznik Mestskej polície mesta Košice bolo prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 3 o Mestskej polícií zo dňa 7. januára 1992. Týmto všeobecne záväzným nariadením bola zriadená Mestská polícia mesta Košice ako poriadkový útvar mesta.

 

Úlohy Mestskej polície

             

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník.

Základné povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície sú uvedené v zákone    č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.

(bližšie pozri https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/564/

 


Mestská polícia mesta Košice v súčasnosti

 

Mestská polícia mesta Košice v súčasnom období pôsobí najmä v oblasti:

  • ochrany života, zdravia a majetku,
  • ochrany pred priestupkami a inými asociálnymi prejavmi,
  • ochrany pred trestnou činnosťou a prejavmi kriminality,
  • čistoty a kultúrnosti verejných priestranstiev,
  • ochrany životného prostredia,
  • vzťahov medzi ľuďmi, skupinami osôb, národnostných menšín,
  • spolupráce s inými zložkami pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku, občianskeho spolunažívania a pod.,
  • ochrany pred prejavmi výtržníctva, násilníctva a neúcty k spoločnému majetku,
  • ochrany pred alkoholizmom a toxikomániou,
  • ochrany ďalších oprávnených záujmov, práv a požiadaviek obyvateľov mesta.

 

Občania sa na Mestskú políciu mesta Košice v prípade akýchkoľvek problémov môžu obrátiť na zriadenú bezplatnú telefonickú tiesňovú linku 159, kde je možné rýchlo a jednoducho oznámiť akúkoľvek protiprávnu činnosť.