Prejsť na obsah

Kritéria prijatia do MsP

Znak Mestskej polície

Kritériá prijatia do radov Mestskej polície mesta Košice 


O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba ktorá:

 • je bezúhonným občanom Slovenskej republiky,
 • má vek nad 21 rokov,
 • má ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška),
 • má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť.


Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

 • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • riadne vyplnený osobný dotazník (viď. prílohu),
 • profesijný životopis
 • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania.


Uchádzač vo výberovom konaní musí:

 • absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom),
 • úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti,
 • úspešne absolvovať testy zo slovenského jazyka
 • v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnostické testy.
 
Testy fyzickej zdatnosti - výkonnostné požiadavky a bodové hodnotenie pre uchádzačov vo výberovom konaní MsP – Košice 
 • Test fyzickej zdatnosti - MUŽI     /uložený v prílohe/
 • Test fyzickej zdatnosti - ŽENY    /uložený v prílohe/

Ďalšie informácie:
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom znení),
 • na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
 • náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom
 • výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami
 • úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienkou zotrvania v pracovnom pomere
 • výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.


Žiadosť o prijatie do radov Mestskej polície zasielajte na adresu
Mestská polícia mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice


Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email: msp@msp.kosice.sk