Prejsť na obsah

Akčný plán ochrany pred hlukom

Akčný plán ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, zobrazujúcej hlukové pomery k roku 2016 na území mesta Košice spôsobené hlukom z pozemných komunikácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisuje výsledky mapovania hluku, zobrazuje problémové miesta a navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d, zákona č. 2/2005 Z. z. zabezpečuje vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom pre územie Košickej aglomerácie mesto Košice, ako obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii.

Strategické hlukové mapy sú podkladom na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom, využijú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii.

Návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav v roku 2016 je v elektronickej podobe zverejnený od 7. januára 2022 na adrese: Akčné plány ochrany pred hlukom Košickej aglomerácie pre stav v r. 2016 - Strategické hlukové mapy (hlukovamapa.sk)

 Prípadné pripomienky je možné zasielať do 20. januára 2022 písomne na adresu Magistrát mesta Košice, referát dátovej politiky a analýz, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo emailom na: info @ kosice.sk

 

Zdroj: referát dátovej politiky a analýz