Prejsť na obsah

Klub národnostných menšín

Klub národnostných menšín

Mäsiarska č. 35
040 01 Košice

Český spolok na Slovensku

je organizácia združujúca českú národnostnú menšinu v Slovenskej republike a jej priaznivov. Pôsobí v desiatich regiónoch SR. V Košiciach a ich okolí združuje viac ako 500 členov. Bohatou činnosťou kultúrnou, spoločenskou a vzdelávacou usiluje o zachovanie a rozvíjanie národnostnej entity Čechov a Moravanov na Slovensku a v duchu vzájomnej tolerancie prispieva k dobrým vzťahom medzi všetkými národnostnými menšinami v Košiciach a regióne východného Slovenska. Na pôde Českého spolku v Košiciach pôsobí spoločenský klub, detský a ženský spevácky zbor. Spolok pre svojich členov vydáva dvojmesačník Stříbrný vítr.

Český spolok na Slovensku,
regionálna organizácia Košice,
Hlavná 70, 040 01 Košice
Tel.: 055/6255217,    e-mail: csvk@mail.t-com.sk,    web: http://cske.sk
 

Karpatskonemecký spolok na Slovensku

bol založený v roku 1990 ako združenie občanov SR nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo nemeckého materinského jazyka. Za svoj hlavný cieľ považuje revitalizáciu a rozvoj nemeckého jazyka a kultúry v zmysle tradícií viac ako 800-ročnej histórie nemeckého osídlenia na území dnešnej SR. Spomedzi známych podujatí celoštátneho významu možno spomenúť napr. Sviatok kultúry a vzájomnosti v Kežmarku či pravidelné stretnutia Prešporákov v Bratislave. Spolok sa významnou mierou podieľal na vzniku samostatného Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave. KNS sa organizačne člení na päť regiónov, ktoré zodpovedajú historickým oblastiam osídlenia, s 36 miestnymi skupinami. V Košiciach sídli predsedníctvo KNS i Miestna skupina Košice. Táto má 302 členov a v jej rámci pôsobí zmiešaný zbor a záujmová skupina mládeže. Dom stretávania na Lichardovej 20 poskytuje nielen priestory pre klubovú činnosť, ale aj služby malej knižnice nemeckej literatúry.

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
http://www.kdv.sk
Lichardova 20, 040 01 Košice,
Tel./fax: 055 / 622 41 45
predseda: Dr. Ondrej Pöss, CSc.
 

Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku

Prvé zmienky o prítomnosti Bulharov na území mesta Košice pochádzajú z roku 1896. Pôvodne zväz združoval okolo 500 členov - záhradkárov, ktorí bývali v Košiciach a blízkom okolí. V súčasnosti zväz združuje 120 Bulharov a ich priateľov z Košíc a širokého okolia. Primárnou úlohou klubu je šírenie bulharskej kultúry a tradícií na Slovensku. Medzi najväčšie úspechy patrí organizovanie tradičných bulharských národných sviatkov Babin den, Trifon Zarezan, marcový večierok pri príležitosti zvrhnutia tureckej nadvlády a štátneho sviatku Bulharskej republiky. Už druhý rok organizuje Týždeň bulharskej kultúry v Košiciach pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda. Súčasťou osláv je aj Týždeň bulharskej kuchyne. Oslavy sa konajú v máji. Súčasťou činnosti je aj organizovanie detských podujatí vo forme kvízov, oslavy Dňa detí a vianočných osláv v duchu bulharskej kresťanskej tradície. Členovia zväzu sa zúčastňujú na tradičných športových a turistických podujatiach. Zväz aktívne napomáha aj pri stretnutiach oficiálnych predstaviteľov Slovenskej republiky a Bulharskej republiky na rôznych úrovniach.

Zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku,
Krivá ul. 18, 040 01 Košice,
Štefan Pačejev, tel.: 055 / 717 542


Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku (Csemadok)

je od vlád a politických strán nezávislá organizácia, ktorá na princípe samosprávy napomáha udržiavať maďarskú národnú identitu, kultúru a sebavedomie Maďarov, žijúcich na území Slovenskej republiky. Zväz napomáha k spolunažívaniu so slovenským národom ako aj s menšinami a etnickými skupinami, žijúcimi na území Slovenskej republiky. Organizuje kultúrny život Maďarov na Slovensku a chráni ich záujmy, zveľaďuje kultúru materinského jazyka a ich prirodzený vzťah k uvedenj maďarskej kultúre, prispieva k rozmachu kultúrneho, umeleckého a vedeckého života a k rozvoju vzdelávania v materinskom jazyku. Združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou materiálne a iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Maďarov na Slovensku.

MV Csemadok
Kováčska 38, 040 01 Košice
Tel.: 055/ 62 213 13, Fax: 055/ 62 258 78


Nadácia Dobrá rómska víla KESAJ

je nazávislá, mimovládna, nezisková organizácia. Jej činnosť je zameraná na podporu zdravotných, sociálnych, charitatívnych, dobročinných akcií zameraných na upevňovanie a rozvoj duchovných hodnôt detí a dospelých, výpomoc sociálne slabým a odkázaným skupinám, podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych aktivít a podujatí pre verejnosť, podporu a vydávanie periodickej tlače a iných tlačovín zameraných na propagáciu zdravého spôsobu života, na ochranu a uplatňovanie ľudských práv, na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, na upevňovanie duchovných hodnôt rómskeho etnika a ostatnej slovenskej verejnosti a na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci príslušníkom etnických menšín v SR. Bola založená v roku 1993 v Košiciach.

Nadácia Dobrá rómska víla KESAJ
Hlavná 68, 040 01 Košice
Tel./fax: 00421/ 55/ 623 0012
email: nadkesaj@netlab.sk


Poľský klub - Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku

je spoločenská a kultúrna organizácia občanov Slovenskej republiky poľskej národnosti, občanov Poľskej republiky žijúcich na území Slovenskej republiky ako aj občanov ako aj občanov hlásiacich sa k poľskému kultúrnemu odkazu. Členmi organizácie sa môžu stať aj občania iných štátov s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej republiky. Organizácia si za cieľ vytýčila vytvárať podmienky pre spoločenský, kultúrny, vedecký a športový vývoj jej členov a priaznivcov a propagáciu resp. šírenie poľskej kultúry a osvety. Poľský klub má v súčasnosti tri regionálne sídla - v Bratislave, Martine a Košiciach. Ustanovujúci kongres sa konal v lete v r. 1994. Podľa štatistických údajov Veľvyslanectva Poľskej republiky žije v SR okolo 3 300 občanov Poľskej republiky, k poľskej národnosti sa na území SR hlási približne 20 až 30 tisíc občanov. Z podujatí Poľského klubu - Košice majú najvyšší ohlas na dni poľskej kultúry v Košiciach, ktoré sa uskutočnili už dvakrát.

Kontaktné adresy:
Štefánia Gajdošová, - predsedníčka PK región Košice
Húsková 47, 040 22 Košice
Ing. Anton Glezgo, - podpredseda PK región Košice
Lidické námestie 12, 040 22 Košice


Rusínska obroda

Miestna organizácia Rusínskej obrody v Košiciach vyvíja kultúrno-osvetovú činnosť podľa finančných možností a to predstavenia divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova, prednášky a besedy o dejinách karpatorusov, príležitostné aktívy a schôdze výboru a aktivistov. Jej aktivisti sa stretávajú zvyčajne mesačne a prejednávajú aktuálne otázky a úlohy v oblasti kultúrno-osvetovej. V posledných rokoch nastal útlm činnosti pre nedostatok finančných prostriedkov. Miestna organizácia Rusínskej obrody nemá vlastné priestory pre svoju činnosť.

Kontaktná adresa:
Mária Bicková, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice


Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky

Mestská organizácia Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (do roku 1990 Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich) v Košiciach ako národnostno-kultúrna organizácia sa vo svojej činnosti orientuje na rozvoj kultúry Rusínov-Ukrajincov. V súlade s uvedeným Mestská rada ZRUS pre svojich členov a ďalších obyvateľov mesta pripravuje programy rozličného žánru, ako napr. besedy, literárne večery, stretnutia s piesňou, podujatia zábavného charakteru, akcie pre deti a mládež, koncerty a vystúpenia súborov záujmovej umeleckej činnosti a pod. V rámci zväzu pracujú i súbory ZUČ - ochotnícky divadelný súbor DUMKA a Ukrajinský spevácky zbor KARPATY, ktoré úspešne reprezentujú organizáciu a mesto Košice na ústredných zväzových akciách, ako aj na iných podujatiach celoslovenského charakteru. Mestská organizácia ZRUS v Košiciach má v súčasnom období 7 základných organizácií s takmer 500-člennou základňou.

Mestská rada ZRUS,
Hlavná 11 (vchod - Zvonárska 2), 040 01 Košice
tel.: 055/ 622 77 09


Židovská náboženská obec

združuje ľudí židovského vierovyznania a ľudí hlásiacich sa k židovským tradíciám. Počiatky rozvoja židovskej komunity na území mesta Košíc sú zaznamenané v polovici 19. storočia aj so stavbou prvých synagóg. Postupne dochádza k nárastu členov ŽNO v Košiciach na asi 13 000 pred deportáciami v roku 1944. ŽNO v súčasnosti je v dôsledku tragických udalostí holokaustu nesmierne zdecimovana a čiastočne prestárnutá. Ovšem táto malá komunita prezentuje dobrú vôľu podieľať sa na vytváraní hodnôt a spoločenského života v Košiciach.

Židovská náboženská obec v Košiciach
Zvonárska ul. č.5, 040 01 Košice
tel./fax: 055/ 62 212 72
MUDr. Ivan Kolín, tel.: 055/ 62 581 73


Pamätná izba Sándora Máraiho (1900 - 1989)

Významný maďarský spisovateľ Sándor Márai prežil podstatnú časť svojho detstva na Mäsiarskej ulici č. 35. Jeho rodné mesto Košice znamenalo preňho trvalý orientačný bod v živote a žriedlo nevysychajúcich inšpirácií. Vrúcny vzťah k svojmu rodnému mestu vykresľuje naprklad v dielach Košickí mešťania, Košická patrola, Vyznania jedného občana. Sándor Márai ako významý svetoobčan bol zástancom občianskej spoločnosti a nepriateľom totalitných režimov: fašizmu a boľševizmu. Napísal viac ako päťdesiat diel, najviac románov. Patril medzi najvzdelanejších spisovateľov svojho obdobia. Zomrel v roku 1989 v San Diegu (USA). Na dome (Mäsiarska ulica č. 35), kde prežil svoje detstvo, bola v roku 1991 umiestnená dvojjazyčná pamätná tabuľa a v roku 1998 vytvorená pamätná izba.

Kontakt:     MVDr. Júlia Sokolová, tel.: 0905 271 290