Prejsť na obsah

Program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (PHRSR/UMR)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 

Program hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja  mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 (ďalej ako PHRSR) predstavuje základný strednodobý  rozvojový dokument, ktorého cieľom je  plánovanie a realizácia rozvoja mesta  Košice a jeho okolia pri  zohľadnení nových trendov,  výziev a podmienok  rozvoja. Je spracovávaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými na národnej úrovní  Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (gov.sk).

 

V súlade so zákonom  č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja je   jeho existencia  podmienkou pre získanie  zo zdrojov z EÚ,  štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty.

Príprava nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  bola odsúhlasená Mestským zastupiteľstvom v Košiciach na jeho zasadnutí 8.2.2021.

 

Pripravované PHRSR je územne cielené na mestskú funkčnú oblasť, ktorá je tvorená mestom Košice a 40 obcami v jeho okolí, ktoré deklarovali záujem o spoluprácu pri rozvoji okolia Košíc. PHRSR bude záväzným strategickým dokumentom pre mesto Košice a obce, ktoré sa rozhodnú ho prijať ako svoj rozvojový dokument. Pre ostatné obce z územia UMR bude plniť funkciu integrovanej územnej stratégie pre potreby čerpania zdrojov EÚ v novom Programovom období  EÚ 2021-2027.

Verejnosť  je informovaná o procese spracovania PHRSR prostredníctvom stránky: www.scenarprekosice.sk

Dokument PHRSR  bol schválený na mestskom zastupiteľstve  16. decembra 2021.  Zároveň bol schválený Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024.  

 

 

Integrovaná územná  stratégia udržateľného mestského rozvoja  funkčnej oblasti mesta Košice

Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR)  funkčnej oblasti mesta Košice je tvorené  územím mesta Košice ako jadrovým mestom a týmito navzájom katastrálne susediacimi  obcami : Baška, Belža, Beniakovce, Bočiar, Budimír, Bukovec, Čaňa, Družstevná pri Hornáde, Geča, Gyňov, Haniska, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Olšany, Malá Ida, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Klátov, Ploské, Rozhanovce, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Sokoľ, Sokoľany, Trebejov, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Ida, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Ždaňa. 

UMR je nástrojom na podporu riešenia spoločných integrovaných projektov reflektujúcich potreby mestského územia a jeho susediacich obcí so zámerom ich rozvoja a znižovania regionálnych disparít územia. Pre účely UMR bola spracovaná Vstupná správa ako prvotná informácia o predpokladaných zámeroch, ktoré sa budú postupne aktualizovať. Správa bola pripravená za UMR aj pre účely rokovania vlády SR s Európskou komisiou v prebiehajúcom procese prípravy Partnerskej dohody 2021 – 2027.

Proces tvorby integrovanej územnej stratégie UMR bude koordinovaný  Kooperačnou radou UMR.   Prípravu, implementáciu a monitorovanie IÚS Košického kraja koordinuje Rada partnerstva Košického kraja. https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva/index.html.

 

   

Programové obdobie  EÚ  2021 – 2027

V roku 2021 začalo nové programové obdobie Európskej únie, v ktorom  bude možné uchádzať sa o podporu v rámci týchto hlavných cieľov politiky súdržnosti:

  1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
  2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa; 
  3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosti IKT;
  4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv;
  5. Európa, ktorá má bližšie ku občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

Prípravu a implementáciu nového programového obdobia zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky www.mirri.gov.sk .

Základom prípravy regiónov, miest a obcí na nové programové obdobie a s tým spojené  strategické plánovanie je integrovaný prístup, ktorý bude v regionálnom rozvoji uplatňovaný prostredníctvom  integrovaných územných stratégií (IÚS), ktoré sú založené na  integrovaných územných investíciach.

 

Plán spravodlivej transformácie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie, ktorého vypracovanie je podmienkou pre čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), zverejnilo podporný dokument pre účely bližšej špecifikácie plánovaného rozsahu podporovaných činností z FST. Cieľom tohto dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti z FST, ktorej porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram implementácie.

  

 

 

/Zdroj: referát strategického rozvoja MMK/