Prejsť na obsah

SECAP - Rámec na boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice

SECAP - Rámec na boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice

Projekt: „Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 389 728 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 68 776 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšená integrita a zodpovednosť verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej  spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev  smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami, predovšetkým v dotknutých regiónoch Slovenska a Ukrajiny.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk .


The "Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs (CEEA)" benefits from a 389 728 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 68 776 €. The goal of the project is increased integrity and responsibility of public administration in Slovakia and Ukraine, development of cross-border institutional cooperation, support and creation of new networks and partnerships aimed at mutual rapprochement of Ukraine with Europe, and establishment of long-term and sustainable cooperation between public institutions, primarily in the affected regions of Slovakia and of Ukraine. 

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk .