Prejsť na obsah

Udržateľný mestský rozvoj funkčného územia mesta Košice

Integrovaná územná stratégia
Udržateľného mestského rozvoja funkčného územia mesta KošiceIntegrovaný regionálny operačný program (IROP) ako programový dokument SR na obdobie rokov 2014 – 2020, má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa sa bude v zmysle stanoveného postupu Riadiaceho orgánu (RO) IROP realizovať prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS) na vymedzených územiach 8 VUC v rámci SR. Neoddeliteľnou súčasťou regionálnych stratégií bude 8 Integrovaných stratégií Udržateľného mestského rozvoja.

Východiská:

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 - 2020. Metodika RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „všeobecné nariadenie“), kde sú uvedené zásady partnerstva a integrovaného prístupu k územnému rozvoju, ako aj nariadenia upravujúce špecifiká pre jednotlivé fondy

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), ktorý vychádza z integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Zapracovanie UMR do RIÚS predstavuje Integrovaná územná stratégia Udržateľného mestského rozvoja daného mestského funkčného územia. Stratégiu UMR je potrebné nastaviť s dôrazom na potreby daného funkčného mestského územia s najvýraznejším dopadom na rozvoj daného územia. Príprava stratégie UMR je zabezpečovaná v gescií krajského mesta Košice za spolupráce ďalších sociálno-ekonomických partnerov z funkčného územia.

Udržateľný mestský rozvoj – sa implementuje v zmysle čl. 36 všeobecného nariadenia a v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, ktorými sa ustanovujú integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti.

Funkčné mestské územie bolo vymedzené pri 8 krajských mestách SR v zmysle KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS.

Mestské funkčné územie mesta Košice:

Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP schválil dňa 23.8. 2016 Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Košického kraja, ktorej súčasťou je Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2020 (2023).
Aktualizácia tejto stratégie bola schválená v auguste 2018.

Dokument na stiahnutie:
/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja MMK/