Prejsť na obsah

Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice

Podmienky spôsobu, účasti a vykonania
voľby hlavného kontrolóra mesta Košice
a náležitosti prihlášky

 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 825 z pokračovania XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 30. septembra 2021, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky a 
 
vyhlasuje:
 
A. deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice na 16.12.2021 s termínom nástupu do funkcie od 1.1.2022,
 
B. podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky takto:

 

 1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Košice nasledovne:
  a) voľba hlavného kontrolóra mesta Košice sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, pričom:
  • hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov uvedených v abecednom poradí,
  • platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát,
  b) na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Košice je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
  c) predstavenie kandidátov, ktorí splnia predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Košice a v stanovenom termíne predložia náležitosti písomnej prihlášky,
  d) kandidát má právo v deň konania voľby vystúpiť na rokovaní mestského zastupiteľstva a prezentovať svoje predstavy o budúcom pôsobení vo funkcii hlavného kontrolóra a to v časovom rozsahu 5 minút.


 2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Košice:
  a) kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra mesta Košice je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  b) bezúhonnosť,
  c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


 3. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
  a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
  b) písomné oboznámenie o zverejnení osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Oboznámenie obsahuje najmä informácie o účele spracovávania osobných údajov a o právach dotknutých osôb (na www.kosice.sk),
  c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
  d) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov (na www.kosice.sk), výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice),
  f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  g) koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra mesta Košice (max. v rozsahu 2 strán A4).


 4. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 01. decembra 2021 do 12.00 hodiny (streda). Prihlášku je potrebné odovzdať:
  • pri osobnom odovzdaní – do podateľne Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, prízemie, trakt D, pracovisko č. 11,
  • pri odovzdaní poštou - na adresu Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice. Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
  Obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – NEOTVÁRAŤ“.

 

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice