Prejsť na obsah

Zaujímave letopočty z dejín mesta Košice / 1230 - 1526

1230 - 1526     1536 - 1844      1848 - 1918      1919 - 1944      1945 - 2000     

Mesto Košice leží v kotline, v ktorej archeológovia objavili stopy najstaršieho osídlenia nielen na Slovensku, ale aj na území bývalého Československa. Kedy vznikla osada Košice, sa nedá historicky doložiť. Košice sú totiž oveľa staršie ako prvé zachované písomné dokumenty.

1230 - Šimon, syn Juraja, kňaza z osady Košice a Peter, syn Pavla z Košíc, predali tri poplužia zo zeme Lubina. Je to prvá písomná zmienka o Košiciach
1249 - 13. apríl - Belo IV. udelil hosťom zo Sene rovnaké privilégiá, aké mali aj košickí hostia
1261 - Mladší kráľ Štefan V., syn Bela IV., vydáva donáciu pre košických hostí Semphlebena a Obla na územie Vyšných Košíc, ktoré sa stali súčasťou mesta Košice v r. 1347, kedy ich mesto kúpilo od potomkov Semphlebena a Obla
1290 - Jágerský biskup Ondrej vyňal na žiadosť richtára a mešťanov Košíc košického farára spod právomocí arcidiakona a v duchovných sporoch podriadil mešťanov priamo pod svoju autoritu
1303 - Prvá písomná zmienka o kláštore Dominikánov v Košiciach
1307 - 12. júl - Richtár a rada mesta Košice vydáva cechové artikuly cechu kožušníkov, ktoré sa zachovali v odpise zo dňa 18. septembra 1448. Sú to prvé zachované cechové artikuly cechu v Uhorsku
1311 - 3. október - Vdova palatína Omodeja a jej synovia vydávajú “dohodu” medzi nimi a mešťanmi Košíc, ktorá mala upraviť vzťahy mesta a tohto významného rodu po tom, čo Košičania pri vjazde do mesta zabili palatína Omodeja a jeho sprievod zajali
1312 - 15. jún - Bitka pri Rozhanovciach medzi vojskom kráľa Karola I. Róberta z Anjou, posilneným o vojská spišských Sasov, bojovníkov rádu johanitov a vojsko Košíc, a vojskom Omodejovcov, doplneným o oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho
1342 - 28. január - Karol Róbert za pomoc v boji proti Matúšovi Čakovi priznal košickému richtárovi a prísažným úplnú súdnu právomoc, odvolať sa mohli k súdu kráľa alebo taverníka
1346 - 6. máj - Ľudovít I. udelil košickej mestskej rade právo v spolupráci so stoličnou vrchnosťou stíhať zločincov v celej Abovskej stolici. Na dorze listiny je inou rukou napísané “Super iure gladii”
1347 - 28. júl - Ľudovít I. vydal tzv. veľké privilégium pre mesto Košice. Vyhovel v ňom žiadosti mešťanov Košíc a formou privilégia im udelil rovnaké výsady, aké užívali mešťania Budína, ktorý sa v tom čase stal najvýznamnejším mestom v Uhorsku
1361 - 3. október - Ľudovít I. udelil mestu právo skladu, na základe ktorého museli všetci obchodníci z Rusi a Poľska zložiť a ponúknuť svoj tovar na predaj. Ďalej do vnútrozemia už nesmeli ísť
1369 - 7. máj - Ľudovít I., ako prvý panovník v Európe, vydal najstaršiu erbovú listinu pre právnickú osobu – mesto Košice
1371 - 24. máj - Kráľovná Alžbeta priznala košickým obchodníkom v Poľsku rovnaké práva, aké majú Krakovčania
1392 - Žigmund Luxemburský povoľuje konanie jarmoku na sviatok sv. Alžbety (17.11.)
1395 - 13. január - Prvá písomná zmienka o učiteľovi v škole, existenciu mestskej školy je však možné predpokladať podstatne skôr
1411 - 1. september - Žigmund Luxemburský udelil Košičanom monopol na výrobu barchetového súkna
1412 - 19. apríl - Prvá písomná zmienka o užšej spolupráci Košíc s ďalšími východoslovenskými mestami (Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov), tzv. Pentapolitany
1423 - 31. január - Žigmund Luxemburský vydáva druhú erbovú listinu pre mesto Košice. Erb mesta ňou obohatil o anjela, ako nosiča štítu
1440 - Ján Jiskra z Brandýsa zriadil v Košiciach sídlo svojho kapitanátu
1449 - V jeseni sa uskutočnila bitka v blízkosti Košíc medzi vojskami Jána Jiskru a Jána Hunyadyho
1453 - 7. február - Ladislav V. vydáva tretiu erbovú listinu pre mesto Košice. Panovník ňou do mestského erbu pridal zlatú listovú korunu na horný okraj štítu. Mesto zároveň získalo právo používať červený pečatný vosk
1496 - 11. marec - Vladislav II. Jagelonský rozsúdil spor ohľadom práva skladu medzi mestami Košice a Levoča v prospech starších privilégií Košíc
1502 - 8. december - Vladislav II. Jagelonský vydáva štvrtú erbovú listinu pre mesto Košice, ktorou sa zavŕšil vývoj erbu mesta
1504 - Mesto si nechalo vyhotoviť jedno z najkrajších uhorských renesančných mestských pečatidiel. Strieborné typárium s kruhopisom SIGIL LUM CIVITA TIS. CASSA. zhotovil košický zlatnícky majster Antonius
1517 - 24. máj - Ľudovít II. Jagelonský udelil mestu právo usporadúvať jarmoky na sviatok Nájdenia sv. Kríža (3.5.) a Nanebovzatia Panny Márie (15.8.)
1522 - Košický rodák a mecenáš, Juraj Szathmáry, sa stal ostrihomským arcibiskupom – prímasom Uhorska
1526 - 29. august - Odohrala sa bitka medzi armádami Uhorska a sultána Sülejmana Veľkého, ktorá sa skončila smrťou Ladislava II. Jagelonského a porážkou Uhrov

/Spracoval Archív mesta Košice/