Prejsť na obsah

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Základné informácie


Mesto Košice je zriadené zákonom c. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom c. 40l/l990 Zb. o meste Košice, vykonaním volieb do orgánov samosprávy mesta Košice v novembri l990 podla zákona c. 346/l990 Zb. o volbách do orgánov samosprávy obcí.

Právomoci mesta určuje § 4 ods. 3 zákona 369/l990 Zb., a to najmä:

 1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na docasné hospodárenie,
 2. zostavuje a schvaluje rozpocet mesta a záverecný úcet, organizuje o nom verejnú diskusiu,
 3. usmernuje ekonomickú cinnost v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investicnej cinnosti v meste, k využitiu mestských zdrojov
 4. vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a dalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb, pokial túto štatútom nepreniesla na mestské casti
 5. zabezpecuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a cistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu,
 6. spolu s mestskými castami utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvatelov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú cinnost, telesnú kultúru a šport,
 7. utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor
 8. obstaráva a schvaluje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 9. spolu s mestskými castami vykonáva vlastnú investicnú cinnost a podnikatelskú cinnost v záujme zabezpecenia potrieb obyvatelov mesta a rozvoja mesta,
 10. zakladá, zriaduje, zrušuje a kontroluje svoje rozpoctové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podla osobitných predpisov,
 11. organizuje hlasovanie obyvatelov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 12. urcuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov,
 13. spolu s mestskými castami zabezpecuje verejný poriadok v meste,
 14. vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti,
 15. zabezpecuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt.