Prejsť na obsah

Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020

Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2025Vážení občania, milí Košičania,

na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 22.6. 2015 bol schválený Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.

Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo do roku 2025 je:

- základným rozvojovým dokumentom mesta a je vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č. 309/2014 Z.z.,
- strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý využíva potenciál, reálne príležitosti, berie do úvahy vonkajšie trendy a ohrozenia a navrhuje riešenia prioritných problémov a potrieb pre rozvoj mesta Košice,
- vzťahuje sa na celé územie mesta Košice, vrátane všetkých jeho 22 mestských častí a je usmerňujúcim dokumentom pre všetkých, ktorí na jeho území plánujú rozvojové aktivity
- je jednou z podmienok pre možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovacom období 2014-2020


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 14.3. 2016 uznesením č. 370 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 24. 4. 2017 uznesením č. 748 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 16. 4. 2018 uznesením č. 1092 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 11. 4. 2019 uznesením č. 82 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 19.9. 2019 uznesením č. 199 zobralo na vedomie Hodnotiacu správu Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 6.11. 2019 uznesením č. 264 schválilo Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019-2021.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 28. 5. 2020 uznesením č. 409 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 8.2. 2021 uznesením č. 571 predlžilo platnosť Programu rozvoja mesta Košice 2015- 2020 do 31.12. 2021.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach dňa 4.5. 2021 uznesením č. 628 zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020.


Príslušné dokumenty sú uložené v prílohách

Prílohy:

Program rozvoja mesta Košice 2015 - 2020 (2025)     /formát .pdf   3 MB/
Uznesenie č. 144/2015 o schválení PRM     /formát .rtf/

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015     /formát .pdf   3,2 MB/
Uznesenie č. 370/2016 – Monitorovacia správa za 2015     /formát .rtf/

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016     /formát .pdf   590 kB/
Uznesenie č. 748/2017 – Monitorovacia správa za 2016     /formát .pdf/

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017     /formát .pdf   537 kB/
Uznesenie č. 1092/2018 – Monitorovacia správa za 2017     /formát .pdf/

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018      /formát .pdf   786 kB/
Uznesenie č. 82/2019 – Monitorovacia správa za 2018     /formát .pdf/
 
Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta Košice za roky 2015-2018      /zip file   1,8 MB/
Uznesenie č. 199/2019     /formát .pdf/
 
Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019-2021      /formát .pdf   665 kB/
Uznesenie č. 264/2019     /formát .pdf/
 
Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019      /formát .pdf   1,3 MB/
Uznesenie č. 409/2020 – Monitorovacia správa za 2019     /formát .pdf/ 

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021      /formát .pdf   772 kB/
Uznesenie č. 571/2021 – predlženie platnosti PRM do 31.12. 2021    /formát .pdf/

Monitorovacia správa Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020      /formát .pdf   1,1 MB/
Uznesenie č. 628/2021 – Monitorovacia správa za 2020    /formát .pdf/
 

Vyhodnotenie prieskumu Košice a okolie 2030 - participatívne plánovanie pre vstupnú správu      /formát .pdf   931 kB//Zdroj: referát strategického rozvoja MMK/


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2009 - 2015


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2004     /formát .pdf   1,7 MB/