Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol schválený na základe Uznesenia č. 580 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o kontrolu odmien udelených zamestnancom Magistrátu mesta Košice za roky 2019 a 2020. Na základe Uznesenia č. 579 z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 02. 2021 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov požiadalo hlavného kontrolóra mesta Košice pokračovať v kontrole schválenej Uznesením č. 429 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2021 bol zverejnený dňa 04. 01. 2021 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 30. 07. 2020. Predložený Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Košiciach doplnený o štyri kontroly, ktorých znenie je predmetom Uznesení č. 429, 430 a 431 z XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaného dňa 30. 07. 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2020 bol zverejnený dňa 10. 06. 2020 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol schválený na základe Uznesenia č. 286 z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 12. - 13. 12. 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na I. polrok 2020 bol zverejnený dňa 25. 11. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.