„Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 06.08.2019 MK/A/2019/18035

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 02.08.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, predložil na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene predmetnej navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 20.08.2019. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné aj na webovom sídle MŹP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-saca-kosicke-olsany-i-ii-usek-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od doby, kedy bola týmto o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky