Prejsť na obsah

„Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 08.09.2016
A/2016/05909-14

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.09.2016 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu:

„Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“

Obstarávateľ, Mesto Košice, v zastúpení primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a neskôr podľa § 9 ods. 5 zákona správu o hodnotení a návrh predmetného strategického dokumentu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, podľa § 14 zákona vypracoval a doručil mestu Košice záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu č. OU-KE-OSZP3-2016/003751 zo dňa 25.08.2016.

Obsah záverečného stanoviska v elektronickej forme je zverejnený na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice

a je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. Oznámenie o doručení dokumentu je tiež zverejnené na webovom sídle mesta www.kosice.sk ako aj na úradnej tabuli mesta.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky