Prejsť na obsah

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, SLOVENSKÁ ULICA 26, KOŠICE


HALA projekt – Košice, Ing. Hanuliak, Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa, MG – service, s.r.o., Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Administratívna budova, Slovenská ulica 26, Košice“ na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2006/01606-14/VAR zo dňa 28.7.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 4.9.2006.
Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice