Prejsť na obsah

AKO S ODPADOM V KOŠICIACH NA ROK 2008

Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Košice sa od 1.januára 2008 riadi Všeobecno-záväzným nariadením č. 99.
Základné smerovanie systému zberu, prepravy – zvozu, zhodnotenia a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre rok 2008 sa opiera o Program odpadového hospodárstva mesta Košice, ktorý sa bude spracovávať v náväznosti na Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a kraja aj na ďalšie obdobie. Harmonogram a systém a zvozu sa v Košiciach oproti roku 2007 podstatne nemení.

V sídliskovej zástavbe mesta je zabezpečený dostatočný počet 1100 l kontajnerov a cyklus odvozu 3 krát týždenne tak, aby nedochádzalo k nadmernému preplneniu kontajnerov a tým k znečisťovaniu stanovíšť i okolia. Produkcia odpadu počas týždňa nie je rovnomerná a počet zberných nádob je stanovený na produkciu počas soboty a nedele.
Počty zberných nádob, na základe prieskumu územia, určujú Mestské časti.
Zo štatistík za predchádzajúce obdobie je zrejmé, že sa mení zloženie odpadu, čo zvyšuje najmä jeho objem /škatule, obaly/ a tým aj potrebu kapacity kontajnerov. Aby zbytočne nedochádzalo k navyšovaniu počtu kontajnerov už aj tak preplnených stanovíšť a využila sa kapacita úložného priestoru kontajnerov je potrebné, aby obyvatelia, obdobne ako u plastov, pred uložením zmenšili jeho objem stlačením.

V zástavbe s rodinnými domami je odvoz odpadu pomocou 110 l - kuka nádob s cyklom odvozu minimálne 1 krát za dva týždne /podľa zvoleného cyklu/ spravidla 1 krát za týždeň.

Právnické a fyzické osoby - podnikatelia pri určenom množstvovom zbere si volia druh zbernej nádoby a cyklus odvozu.
Na území Mestskej pamiatkovej rezervácie vymedzenej VZN Košice č.74/2005 je určený vrecový zber. Pre zber a uloženie odpadu je možné používať len vrecia s logom KOSITU. Používanie iných vriec je porušením VZN mesta Košice č. 99/2007 a môže byť použité ako dôkaz, že pôvodca takto uloženého odpadu nie je poplatníkom za odpad, resp., že nepriznal skutočné množstvo odpadu, čím porušuje aj VZN mesta č. 100/2007 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Separovaný zber je zabezpečený v sídliskovej zástavbe pomocou 1100 l kontajnerov označený farebne vekom na kontajneroch a to žltým na plasty, modrým na papier a zeleným na sklo. Cyklus zberu je:
- pre plasty: 1krát za dva týždne (v mesiaci marec až október 1krát za týždeň)
- pre sklo: 1 krát za mesiac (v mesiaci apríl až október 2 krát za mesiac)
- pre papier: 2 krát za mesiac

Mesto spolu s Mestskými časťami monitoruje stav naplnenosti aj kontajnerov na separované komodity a aj na tento rok nastaví cyklus odvozov podľa skutočných potrieb.
V zástavbe s rodinnými domami je zber pomocou vriec rozlíšený tiež farebne.
Zber nebezpečného odpadu je počas roka vykonávaný mobilným zberom 1 krát v mesiaci v každej Mestskej časti s harmonogramom dohodnutým s MČ.
Mesto pripravuje spolu s Kositom aj v tomto roku mobilný zber papiera, ktorý sa v predchádzajúcom období osvedčil. Pripravuje sa aj program na motiváciu občanov, ktorí sa do tohto systému separovaného odpadu zapoja.

V období od 1.4. 2008 sa začína rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov v 60-tich záhradkárskych lokalitách s ukončením zberu do 30.10.2008. Cyklus odvozov je závislý od množstva produkovaného odpadu. Monitoring vykonáva spoločnosť Kosit a pracovníci mesta. Podnety môžu podávať Mestské časti i záhradkári.

Od februára sa rozmiestňujú v meste veľkokapacitné kontajnery na objemový odpad. Tento systém zberu je koordinovaný a zabezpečovaný v spolupráci s MČ a spol. KOSIT. Kontajnery sú rozmiestňované po stanovištiach – uliciach určených MČ s rotáciou kontajnerov podľa stavu ich naplnenia.

Zdroj: Oddelenie výstavby a životného prostredia