Prejsť na obsah

AKTUALIZÁCIA - Oznámenie o prerokovaní Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020

AKTUALIZÁCIA - Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom COVID-19 a obmedzení pohybu občanov a stretávania sa plánovaný výklad k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice,  Zmeny a doplnky č. 17/2020“ dňa 05.11.2020 neuskutoční. O ďalšom postupe a prípadnom predĺžení a úprave procesu pripomienkovania Vás budeme informovať čo najskôr.

 

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice,  Zmeny a doplnky č. 17/2020“

ktorý je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvar hlavného architekta, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na www.kosice.sk v sekcii mesto/územné plánovanie/aktuálne oznamy. Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020" s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa:


05.11.2020 o 15:30 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v Malej zasadačke č. dverí B004 (na prízemí).

Verejnosť je oprávnená  v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona  podať písomné pripomienky  k územnoplánovacej dokumentácii „Územný plán hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice  na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliadne.

 

Odborný výklad spracovateľa vo forme videa: https://www.youtube.com/watch?v=atEjDiEyQQI&ab_channel=jansekan

00:00 úvod
01:12 zoznam lokalít
01:52 lokalita 139 v MČ Sever - Čermeľ - Suchodolinská
03:52 lokalita 140 v MČ Poľov - Pažiť
06:54 lokalita 141 v MČ Staré mesto - Kasárne Moyzesova
17:47 zmena 142 regulácia výpočtu zelene na území mesta
26:30 zmena 143 regulácia parkovacích miest na území mesta
29:51 lokalita 144 v MČ Košická Nová Ves, Vyšné Opátske - Heringeš - Pavlova hora
35:25 lokalita 145 v MČ Jazero - Napájadlá x Pri Krásnej
36:15 lokalita 146 v MČ Barca - Priemysel - Juh
38:24 lokalita 147 v MČ Lorinčík - Verejná zeleň
40:33 lokalita 148 v MČ Šebastovce
46:17 zmena 149 ochranné pásma cintorínov
55:20 lokalita 150 v MČ Krásna - Golianova x Slanecká
57:15 lokalita 151 v MČ Barca - Záhrada Bernátovce