Prejsť na obsah

ASKO NÁBYTOK KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 5.2.2007
A/2007/00556/457

Oznamujem občanom, že dňa 2.2.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„asko nábytok košice.“


SMIPOS, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa ASKO – nábytok, Bratislava predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „ASKO nábytok Košice“.


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 2.3.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 28.2.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice