BPMK s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

 

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

Uchádzač predloží v stanovenom termíne súťažný návrh na formulári, ktorý bude obsahovať:

· adresu priestoru (ulica, č. domu, objektu)

· návrh ceny ročného (mesačného) nájmu bez DPH za priestor podľa bodu 2 písm. a) – k) (navrhnutá cena nájmu nesmie byť nižšia ako je stanovená minimálna cena vyhlasovateľom súťaže)

· účel využitia

· dobu nájmu resp. podnájmu (neurčitá, určitá – 3 roky, 5 rokov a pod.). V prípade nájmu na dobu určitú presahujúcu 3 roky aj výšku navrhovaného technického zhodnotenia. Ak účastník neuvedie v návrhu dobu nájmu má sa za to, že navrhuje nájom (podnájom) na dobu neurčitú.

· identifikáciu budúceho nájomcu vrátane uvedenia tel. kontaktu, e- mailu, IČO, DIČ, IČ DPH

· aktuálny doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia), resp. doklad o podaní návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra (spolu s návrhom), doklady musia zodpovedať navrhovanému účelu nájmu (resp. predmet podnikania je možné zosúladiť v súlade s bodom 10 SP)

a) právnická osoba predkladá výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu; uvedené sa nevzťahuje na obchodnú spoločnosť, ktorá ešte nebola zapísaná do obchodného registra (predkladá doklad o podaní návrhu na jej zápis do obchodného registra)

b) fyzická osoba - podnikateľ predkladá živnostenský list alebo koncesnú listinu, resp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace k termínu stanovenému na predloženie súťažného návrhu

c) podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. c) až d) Obch. zákonníka doklady podľa príslušných osobitných predpisov, ktoré ich oprávňujú podnikať

d) fyzická osoba – nepodnikateľ môže dať ponuku na prenájom skladu alebo ateliéru pre vlastnú tvorivú činnosť, predkladá vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je prílohou oznamu (resp. info 0917880061)

e) občianske združenia, neziskové organizácie - predkladajú stanovy resp. zakladaciu listinu v platnom znení

· fotokópiu dokladu o zložení zábezpeky

· prípadne číslo účtu, na ktorý má byť vrátená zábezpeka

· ak sa uchádzač zaujíma o viaceré priestory súčasne, uviesť či má záujem v prípade úspechu u všetkých priestorov o ich prenájom, alebo ak nie uviesť, ktorý z priestorov preferuje

 Pozn.:

Uchádzač si zabezpečuje na vlastné náklady na stavebnom úrade doklad o užívaní stavby podľa požadovaného účelu využitia, viac informácií uchádzačom poskytne správca objektu, BPMK stanovením možného účelu využitia vydanie dokladu stavebného úradu negarantuje, nakoľko vhodnosť prenájmu na uchádzačom požadovaný účel závisí od konkrétnych okolností prípadu (bližšej konkretizácie účelu využitia priestoru) a rozhodnutia stavebného úradu.

  

Počas doby potrebnej na zabezpečenie dokladov stavebného úradu o vhodnosti priestoru na požadovaný účel, resp. po dobu rekonštrukcie priestoru, ktorý sa prenajal v neužívaniaschopnom stave na požadovaný účel (vrátanie prípadného konania pred pamiatkovým úradom), sa úspešnému uchádzačovi môže poskytnúť zľava z nájomného 50%, najdlhšie po dobu prvých 4 mesiacov.

 

Predmet podnikateľskej činnosti uchádzača musí zodpovedať požadovanému účelu využitia priestoru, resp. musí byť doplnený v lehote podľa bodu 10 súťažných podmienok.

  

Uchádzači si môžu vyzdvihnúť úplné Súťažné podmienky (ich prílohou sú návrhy zmlúv) na BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13,Košice č. dverí 9 alebo 8 / I. poschodie , t. č. 055/7871 321, 7871 319, 7871 313

Právne oddelenie: Henrieta Tomková - 0917 880 050

 

Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné nábrežie 13, Košice s uvedením:

- označenie účastníka

- nápisu: „Neotvárať – súťaž OVS“

a to osobne na sekretariát konateľa spoločnosti č. dverí 6/ I. poschodie alebo v podateľni na prízemí BPMK, s.r.o., alebo poštou, tak aby bol návrh vyhlasovateľovi doručený v termíne do 21.11.2019 (vrátane) do 15:00 hod.

Prílohy