Prejsť na obsah

BUSINESS CENTRUM MOLDAVSKÁ

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 1.2.2008
MK-08/043456/457

Oznamujem občanom, že dňa 31.1.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„business centrum moldavská".

Spoločnosť ARTES DESIGN, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa BUSINESS CENTER, Košice predložila Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Business centrum Moldavská" na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2008/00065-16 zo dňa 24.1.2008, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 28.2.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice