BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie  (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2017/018594 zo dňa 11.05.2016, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Prílohy

1. PDF 200,19 KB Žiadosť