Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 19.05.2020
MK/A/2020/09926


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.05.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti:
„Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“

Navrhovateľ, BCT 3 s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18a § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedeného zámeru.
Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2020/016001 zo dňa 06.05.2020, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.
Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky