Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 11.03.2020
MK/A/2020/06568


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.03.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa bude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“


Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST, s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer navrhovanej činnosti.
OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , rozhodlo podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydaním rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2020/007177 zo dňa 06.03.2020, že navrhovaná činnosť sa po ukončení zisťovacieho konania bude posudzovať podľa zákona o EIA.


Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky