Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 23.02.2021
MK/A/2021/ 05015


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.02.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti:


„Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“


MČ Košice – Sídlisko KVP
Navrhovateľ, ANDROMEDA INVEST, s.r.o., Južná trieda 5, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 31 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti.
Správa o hodnotení navrhovanej činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bude pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu (vzhľadom na toho času vyhlásené epidemiologické opatrenia) v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky), o čom bude Mesto Košice verejnosť včas informovať.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 30 dní od dňa zverejnenia správy o hodnotení a záverečného zhrnutia správy. Správa o hodnotení a záverečné zhrnutie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.
Verejné prerokovanie podľa § 34 ods. 2 zákona sa uskutoční v termíne, ktorý bude realizovateľný podľa § 65 g ods. 2 zákona, len ak konanie verejného prerokovania bude v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu. Pozvánka aj oznámenie pre občanov budú umiestnené na tejto úradnej tabuli ako aj na webovom sídle mesta www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky