Prejsť na obsah

CANESSA - DELIACE LINKY

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 28.8.2007
A/2007/11867/457

Oznamujem občanom, že dňa 24.8.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„canessa - deliace linky."


EQ Engineers Slovakia, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa Canessa Slovakia, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „CANESSA – Deliace linky."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 21.9.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 21.9.2007.

primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice