Prejsť na obsah

ČERPACIA STANICA LPG – KOŠICE

Oznamujem občanom, že dňa 22.9.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„ČERPACIA  STANICA  LPG – KOŠICE".

Navrhovateľ LPG servis, s.r.o., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle §7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon") zámer činnosti „Čerpacia stanica LPG - Košice" na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 539/05-1.6/ak zo dňa 29.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.5.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a   n e b u d e   p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle §11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 21.10.2005.
JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice