Prejsť na obsah

ČERPACIA STANICA LPG – KOŠICE, HLINKOVA ul.

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I EOznamujem občanom, že dňa 10.8.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


Čerpacia stanica lpg – košice, Hlinkova ul.

Navrhovateľ LPG servis, s.r.o., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle §7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon") zámer činnosti „Čerpacia stanica LPG - Košice, Hlinkova ul." na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa §10 ods. 1 a §11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 775/05-1.6/ak zo dňa 26.5.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle §11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 9.9.2005.JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice

Prílohy